ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2140 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.Г., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адвокат Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 900/29.09.2016г. за премахване на незаконен строеж „Допълващо застрояване – лятна кухня“ с приблизителни размери 9,00/4,00м., находящ се в югоизточната част на УПИ V, кв.25 по плана на гр.Китен с идентификатор 37023.501.508 по КК на гр.Китен.

В съдебно заседание на 13.12.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е изготвена и представена по делото в срок. Допусна до разпит и двама свидетели в условията на довеждане от страна на жалбоподателя.

 

АДВ. Д.: Оспорвам жалбата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличността както следва:

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам експертизата за подробна и всеобхватна. Моля да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: По отношение на обстоятелството, че сте заявили, че това е преместваем обект според Вас, как считате, че може той да бъде преместен? В своята цялост или елемент по елемент?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обектът може да бъде преместен след като се разглоби, без да се нарушава целостта на елементите, които изграждат постройката.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Това камина ли е, което виждаме?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, камина е, тип барбекю. Не е за отопление.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

АДВ. Т.: Във връзка с последно зададения въпрос, моля вещото лице да отговори на въпроса: при разглобяване и премахване на тази постройка, може ли да функционира без съществени проблеми това барбекю? Може ли да функционира на открита територия?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, може.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв. на 21.02.2017 г.)

 

АДВ. Т.: По отношение на допуснатите до разпит свидетели, доколкото до настоящия момент от ответната община нямаше оспорване на никакви факти, изложени от наша страна и едва днес чуваме, че жалбоподателят оспорва жалбата и доколкото експертното заключение е пълно и всеобхватно, към настоящия момент нямам готовност да ангажирам свидетелски показания в днешно съдебно заседание. Желая да изслушам становището на ответната страна и тогава да решим дали да поддържаме искането за разпит на свидетели.

АДВ. Д.: По принцип оспорвам жалбата изцяло както относно твърденията, че липсва строеж, така и по отношение на квалификацията на жалбоподателя, че извършеното строителство представлява преместваем обект, като според мен не е съществено. Считам, че искането за разпит на свидетелите вече е преклудирано, тъй като жалбоподателят е следвало да направи това искане с жалбата и съответно ако това е допуснато, да посочи какви обстоятелства ще доказва със свидетелските показания.

АДВ. Т.: Поддържам при това положение искането за разпит на свидетели.

 

Във връзка с обстоятелството, че жалбоподателят поиска в предходно съдебно заседание разпит на двама свидетели за конкретно посочен факт, съдът уважи това негово искане и допусна до разпит тези свидетели в условията на довеждане в днешно съдебно заседание, но въпреки това жалбоподателят не доведе свидетелите днес за разпит, без да посочи уважителни причини за това. Съдът намери, че поради неизпълнението на процесуалното си задължение следва да отмени определението, с което са допуснати до разпит двама свидетели от страна на жалбоподателя в условията на довеждане, тъй като няма яснота дали такива свидетели ще бъдат доведени в следващо съдебно заседание ако бъде насрочено такова. Не е посочена самоличност на такива свидетели, за да бъдат призовани.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението, постановено в открито съдебно заседание на 13.12.2016 г., с което е допуснал до разпит двама свидетели в условията на довеждане от страна на жалбоподателя.

 

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Ще Ви моля да уважите жалбата, сложена пред Вас за разглеждане. Считам, че основанието й бе напълно доказано в настоящото производство и яснота е налице досежно характера на построеното, в резултат на което ще Ви моля за отмяна на процесната заповед с присъждане на разноски, с последиците по закон.

Ще моля да ми предоставите за срок за писмени бележки.

АДВ. Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам, че същата е неоснователна. Считам, че по делото безспорно се доказа на първо място, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. Спазен е процесуалния закон, както и материалния. По делото се установява, че процесният строеж е незаконен. Същият е строеж по смисъла на закона и като незаконен, следва да бъде премахнат.

По тези съображения, моля да оставите без уважение жалбата.

Съдът ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: