ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2140 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.Г., редовно уведомен, не се явява. За нея се явява адвокат Т., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 900/29.09.2016г. за премахване на незаконен строеж „Допълващо застрояване – лятна кухня“ с приблизителни размери 9,00/4,00м.,  находящ се в югоизточната част на УПИ V, кв.25 по плана на гр. Китен с идентификатор 37023.501.508 по КК на гр. Китен.

Органът е представил административната преписка по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВ. Т.: Поддържам изцяло жалбата ведно с оспорванията, направени в нея.

Моля да допуснете в условията на довеждане двама свидетели, които да установят пред Вас момента на изграждане на конструкцията, за която се твърди, че представлява незаконен строеж.

Правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като въпросите към нея ще формулирам допълнително относно вида на конструкцията, може ли да бъде квалифицирана като кухня, момента на изграждането, материала от който е изградена и износването на материала.

Моля, вещото лице да посети на място на посочения адрес: гр. Китен, ул. „Странджа” № 14 - процесния имот.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по административната преписка.

ДОПУСКА до разпит в условията на довеждане от страна на жалбоподателя двама свидетели за следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И. след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

Експертизата да отговори на въпросите на адв. Т., поставени в днешно съдебно заседание, като ДОПУСКА те да бъдат уточнени с нарочна молба в 3-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.02.2017 г. от 9,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: