Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер      750                  от 18.04.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 213 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.Б., ЛНЧ **********,***, против Решение № 1722/06.11.2017 г., постановено по НАХД № 2761/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 228534-F232776/10.10.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на касатора за нарушение на чл. 125, ал. 5 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание  чл. 181, ал. 1 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП – Бургас, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на М.Б. против Наказателно постановление № 228534-F232776/10.10.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на Б. за нарушение на чл.125 ал.5 от ЗДДС и на основание  чл. 181, ал. 1 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 500 лева.  Установява се по делото, че задълженото лице е регистрирано по ЗДДС и като данъчно задължено лице не е подал справка-декларация по ЗДДС за данъчен период месец юни 2016 г. в законоустановения срок до 14.07.2016 г., за което е съставен АУАН № F232776/15.08.2016 г. Срещу АУАН не са постъпили възражения.

 Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което и тези два акта следва да породят целените с тях правни последици. Изложени са и мотиви относно размерът на глобата и липсата на маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Видно от жалбата, с който е сезиран настоящият съд, М.Б. иска отмяна на оспореното първоинстанционно решение единствено поради факта, че не е получил решението на съда в превод на английски език. Твърдението не отговаря на действителността.

От представените доказателства между кориците на първоинстанционното дело (л. 29 - л. 30) безспорно се установява, че съдебното решение е било преведено на английски език и е било получено от Б. на 12.02.2018 г. лично (л. 31 – известие за доставяне ИД PS 8000 01VBLI Z). В този смисъл правото на защита на жалбоподателя не е нарушено.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, а решението на районния съд като валидно, допустимо и правилно  - да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1722/06.11.2017 г., постановено по НАХД № 2761/ 2017 г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.