ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 213 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БМФ Порт Бургас” ЕАД, редовно уведомен, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „Инспекция на труда“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юк. И.-Н., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от В.С.П. и Н.Д.П., в която двете заявяват, че същите са наследници на починалия на 05.11.2016 г. Д.К.П.. В цитираната молба е формулирано искане двете молителки като наследници на починалия в резултат на трудова злополука работник да бъдат конституирани като заинтересовани лица по настоящето съдебно производство.

 

адв. Н.: Моля същите да не бъдат конституирани като заинтересовани лица, тъй като нямат правни интереси. В конкретния случай се обжалва административен акт, който не съдържа права и задължения за наследниците на Д.К.П..

 

юк. И.-Н.: По така направеното искане предоставям на съда.

 

Съдът с оглед направеното искане като взе предвид становището на страните и съобрази закона намира искането за неоснователно. Под заинтересовани  лица по смисъла на разпоредбата на чл. 153, ал. 1 апк се определят страните в съдебно-административното производство и се имат предвид заинтересованите граждани и организации съгласно чл. 15, ал. 1 апк, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административен акт или от съдебно решение, или за които те биха породили права или задължения. В същия смисъл с разпоредбата на чл. 27, ал. 1 апк е предвидено, че страни в административното производство са привлечените и встъпилите заинтересовани граждани и организации по дефиницията на § 1 т. 2 от ДР на АПК. Налице е обаче разлика между заинтересованите страни в административното производство и  заинтересованите страни в съдебно-административното производство, тъй като не всяка заинтересована в административното производство страна е такава и в съдебното производство. За да придобие качество на заинтересована страна в съдебния процес съответния правен субект трябва да бъде страна по материалното административно правоотношение. В този смисъл и като взе предвид, че в настоящия казус материално административното правоотношение възниква по реда и при условията на чл. 404, ал. 1, т. 1 и 6 от КТ и съставлява прилагането на принудителни административни мерки – даване на задължителни предписания, в което административно правоотношение участва единствено и само административният орган с контролни правомощия, в случая дирекция „Инспекция на труда” гр. Бургас и съответния работодател, в случая „БМФ Порт Бургас” еад следва, че молителките като наследници на починалия работник не участват нито пряко, нито косвено в това административно правоотношение. В този смисъл и с оглед обстоятелството, че тези молителки не участват в материално административното правоотношение, то следва да се приеме, че същите нямат качество на заинтересовани лица по смисъла на чл. 153, ал. 1 апк.

 Извън горното следва да се има предвид, че за да имат качеството заинтересовани лица молителите следва да обосноват непосредствено и личен пряк интерес от оспорването на административния акт. В случая такъв интерес не е наличен.

Не на последно място и за пълнота на изложението следва да се има предвид, че влязлото в сила съдебно решение по настоящето производство не е в състояние да засегне правната сфера на молителите, т.е. същото не поражда неблагоприятни правни последици за двете молителки, нито създава за същите права и задължения.

По изложеното съображение съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за конституиране на В.С.П. и Н.Д.П. като заинтересовани страни по настоящето производство.

Настоящето определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от връчване на съобщението пред Върховен административен съд.

 

По хода на делото:

 

Страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „БМФ Порт Бургас” ЕАД против Протокол № 12 от 12.01.2017 г. за извършена проверка и наложени принудителни административни мерки – предписания по реда на чл. 404, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Кодекса на труда, издаден в дирекция „Инспекция на труда“ гр. Бургас.

 

Съдът докладва, че с молба вх. № 2361/10.03.2017 г. процесуалния представител на жалбоподателя е представил за приемане по делото на описаните към молбата документи.

 

Съдът докладва, че с молба вх. № 2449/13.03.2017 г.  отново процесуалния представител на жалбоподателя е представил и втори документ с искане за приемането му като писмено доказателство.

 

адв. Н.:  Поддържам жалбата. Моля да отмените протокол № 12 от 12.01.2017 г. Моля да приемете представените по делото писмени доказателства. Поискали сме разпит на свидетел при условията на довеждане, който в момента е тук. Със свидетелските си показания същият ще установи начина, по който се извършва обработката на кораби и товари, и факта, че при обработката на товари на борда на кораба се извършва дейност единствено и само от пристанищния оператор, т.е. няма извършване на съвместна работа от повече от един оператор на работна площадка. Свидетелят е ръководител на Пристанищен терминал Бургас-Запад и би могъл да разясни начина и процеса на работа по обработка на пристанал на кея кораб.

 

юк. И.-Н.: Оспорвам жалбата и изложените в нея доводи. С оглед указанието на съда предоставям в цялост протокол №5103-02-3/24.01.2017 г. от разследването на трудовата злополука. От миналата седмица е, разписано е от всички страни, с особени мнения. Не възразявам по доказателственото искане за допускане на  свидетел от гледна точка на чл. 18 ЗЗБУТ по повод преодоляване употребата на термина „съвместна дейност“.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка, с нарочните писмени молби  и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Допуска до разпит водения от жалбоподателя свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

 

Н.А.К.– българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Н.:

 

Въпрос: Каква длъжност заемахте в дружеството?

 

Отговор: Заемах длъжност директор „Експлоатация” Пристанищен терминал Запад-Бургас.

 

Въпрос: Бихте ли могли да опишете процеса на обработка на кораби и товари от момента на заставането на кораба до завършването? Какви етапи минава?

 

Отговор: Още преди физическото заставане на кея всеки кораб, посещаващ български пристанища, подлежи на документални контроли, оценка на риска от компетентни органи в това число на агенция „Митници” , МВР в лицето на Гранична полиция и изпълнителна агенция „Морска администрация”. След като компетентните органи дадат разрешение  за маневри, то корабът бива въведен, застава на кей, след което подлежи на физическа проверка по преценка на компетентните органи, същите като горепосочените. След позволяване на започване на товаро-разтоварните дейности от тяхна страна пристанищният оператор,  който сме ние, получава документално разрешение, за да започне съответната товаро или разтоварна дейност, като същото е изготвено от товародателя и заверено от агенция „Митници”. Тогава започва работата на пристанищния оператор, която представлява обработка на товара чрез товаро-захватни съоръжения, служители и работници на пристанищния оператор. След завършване на товаро-разтоварните операции кораба отново подлежи на контрол от компетентните органи и отново след тяхното разрешение може да напусне пристанището.

 

Въпрос: Кой извършва реално товаро-разтоварните операции?

 

Отговор: Извършват ги само и единствено служители на пристанищния оператор.

 

Въпрос: Участват ли лица от екипажа на кораба по някакъв начин при тези операции?

 

Отговор: Не, по никакъв начин не участват.

 

Въпрос: Участват ли други лица от други дружества по някакъв начин при обработката на кораба и товара?

 

Отговор: Не, в обработката на кораба и товара не участват други лица освен тези на пристанищния оператор.

 

адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

юк. И.-Н.: При извършване на товаро-разтоварните дейности остават ли служителите (екипажа) на кораба на терена на кораба?

 

 Отговор: Екипажът на кораба си е на борда на кораба.

 

юк. И.-Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

адв. Н.: Във връзка с отговора на въпроса на представителя на ответника моля свидетелят да отговори на следния въпрос: Какви са функциите на екипажа на борда на кораба по време на товаро-разтоварните операции? Имат ли те реални функции?

 

Отговор: По време на товаро-разтоварните операции те нямат функции.

 

адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят напуска съдебната зала.

 

адв. Н.: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. И.-Н.: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствени искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените Протокол №12 от 12.01.2017 г. на  дирекция „Инспекция на труда“ гр. Бургас като незаконосъобразен, издаден при липса на фактически и правни основания за това. Бих искал да маркирам няколко момента по една, две точки от процесния протокол. В мотивите за издаване на предписания по т. 1 липсва каквото и да е описание на конкретно установено нарушение от страна на работодателя „БМФ Порт Бургас” ЕАД. В тежест на административния орган е да мотивира фактически и правно издадените от него актове по начин, по който както санкционираното лице, така и респективно съдът да установи вида и характера на правоотношението.

По т. 2, а именно за липсата на писмена договореност между екипажа на кораба и пристанищния оператор бих искал да посоча, че „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е в правна и фактическа невъзможност да изисква подписване на какъвто и да е документ по реда на българското законодателство  в това число и на чл. 18 ЗЗБУТ, тъй като на борда на кораба „Сантана“, плаващ под либерийски флаг, действа принципа на екстериториалност. Доколкото в либерийския закон липсва такова корелативно задължение, то няма как ние да наложим от наша страна такова задължение. Моля съда да ми предостави срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

юк. И.-Н.: Уважаеми г-н председател, моля да потвърдите така издадените задължителни писмени предписания по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ предвид хипотезата за полагане на труд на няколко предприятия на един обект, работно помещение, работна площадка и т.н.

В конкретния случай независимо от това дали товаро-разтоварните операции са извършвани само от работници на пристанищния оператор, то на обекта моторен кораб „Сантана“ работят работници, както на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, така и от екипажа на кораба по едно и също време. Налице е фактическо обстоятелство, което съгласно цитираната разпоредба следва да бъде уредено с подписване на писмена договореност с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Мястото на настъпване на злополуката не отменя факта, че починалият Д.К.П. е бил работник по сключен договор с „БМФ Порт Бургас“ ЕАД по българското законодателство, което дружество като работодател има основно и съществено задължение по осигуряване на безопасни условия на труд на заетите лица в дружеството.

Поддържам направените констатации и предписания с протокола в цялост като законосъобразни и издадени при изяснена фактическа обстановка. Моля съда за решение в този смисъл.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: