Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     661                       от   07.04.2016г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на десети март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Лилия Александрова

            2. Румен Йосифов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 213 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Аманита“ ЕООД с ЕИК 102087161 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ***, представлявано от управителя Н.С.К. против Решение № 1884/29.12.2015г., постановено по НАХД № 4869/ 2015г. по описа на Районен съд Бургас. С оспореното решение е потвърдено Наказателно постановление № 154573-О-F164470/30.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО и на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора редовно призован не изпраща представител.

Ответникът по касация – Директора на Дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП-гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Аманита“ ЕООД, против Наказателно постановление № 154573-О-F164470/30.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО и на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон, при спазване на законоустановените срокове, като е обсъдил всички релевирани от жалбоподателя възражения.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо повторното нейно възпроизвеждане. Мотивите на Районен съд Бургас за съставомерност на установеното нарушение се споделят и от касационния състав на съда.

В касационната жалба, от страна на дружеството касатор са наведени единствено и само доводи за наличието на „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, като се оспорва извода на първоинстанционния районен съд за неприложимост на цитираната норма. В подкрепа на това възражение е заявено, че дружеството не извършва стопанска дейност от няколко години, не е отчело приходи или разходи, поради което не е ощетило по никакъв начин държавния бюджет, нито е засегнало съществено финансовите интереси на държавата. Настоящият касационен състав не споделя така развитите от касатора възражения. В случая, осъщественото административно нарушение е такова на просто извършване и не е обвързано с конкретен вредоносен резултат. В този смисъл наличието, респ. липсата на настъпил вредоносен резултат не е елемент от състава на осъщественото административно нарушение, поради което не би могло да обоснове наличието на „маловажност“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1884/29.12.2015г., постановено по НАХД № 4869/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.