РЕШЕНИЕ

 

           459                           дата 11 март 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 март 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 213 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Т. В. В. в качеството му на ЕТ ”Д. – Т. В.”, гр.Каблешково с ЕИК 102661695 против Решение № 5/05.01.2015год., постановено по НАХД № 3294/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 17/2014г. от 04.06.2014г. издадено от Началник на Митница - Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.87, ал.2 от ЗАДС и на основание чл.110, ал.1 от с.з., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Счита, че са налице предпоставки за квалифициране на нарушението като „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и представлява.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Касаторът  ЕТ ”Д. – Т. В.”, гр.Каблешково е санкциониран за това, че като регистрирано лице по чл.56, ал.1, т.1 от ЗАДС и собственик на специализиран малък обект за дестилиране (съгл.удостоверение за регистрация № BG001000А0247/03.10.2006г.) е подал акцизна декларация за данъчен период 01.11.2013г. - 30.11.2013г. с № BG001000/02-04603/ 16.12.2013г. като сумата на дължимия акциз по нея е внесена със закъснение - на 16.12.2013г., т.е. декларацията е подадена  след изтичане на 14-дневния срок по чл.87, ал.2 от ЗАДС. Районният съд е преценил, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като АУАН е съставен, а НП издадено в съответствие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушение и правомерно е ангажирана отговорността на касатора на соченото основание. Преценено е, че установеното деяние не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН,  с оглед на което издаденото НП е потвърдено като законосъобразно.

Решението е правилно.

Не е спорно между страните, че касаторът не е подал акцизна декларация за месец ноември в законоустановения 14-дневен срок след изтичане на данъчния период, за който се отнася  (01.11.2013г. – 30.11.2013г.), в случая в срок до 14 декември 2013год.,  от което следва извода, че формално е налице осъществен състав на нарушение по чл.110, ал.1 от ЗАДС. Неизпълнението на задълженията на регистрираното лице по подаване в срок на акцизната декларация е изпълнително деяние на състава на нарушението, установен с чл. 110, ал.1 от ЗАДС, в която норма законодателят е предвидил административнонаказателна отговорност за лице, което не внесе дължимия акциз в срока по чл.44 или не подаде акцизна декларация в срока по чл.87, за което се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500лв. - за юридическите лица и ЕТ, и с глоба в размер от 500 до 1500лв. - за физическите лица.

Неоснователни са поддържаните и пред настоящия касационен състав доводи за маловажност на установеното нарушение. Законодателят е обвързал подаването на декларация по ЗАДС с конкретен срок, а бездействието на задължения субект да стори това е административно нарушение, при осъществяване на фактическия състав на което наказващият орган е длъжен да санкционира субектът за неизпълнение на вмененото му задължение. Без значение е обстоятелството какъв е периодът на закъснението, тъй като законодателят не е обусловил налагането на наказание в зависимост от  времето на закъснението, но то може да се вземе предвид при индивидуализацията на наказанието. В случая, с оглед установената фактическа обстановка, следва да се приеме, че извършеното от дружеството административно нарушение не е маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН и доводите в тази насока съдът счете за неоснователни.

Поради отсъствие на отменителни основания за касиране на съдебния акт той следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5/05.01.2015год., постановено по НАХД № 3294/2014 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: