Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    1033  /10.05.2013 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Галина Колева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 213/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

            Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Регионална дирекция  - Бургас, Сливен и Ямбол на КЗП против решение № 170/20.11.2012 година по н.а.х.д. № 456/2012 година на Районен съд – Царево (РС), с което е отменено наказателно постановление № 27099/02.08.2012 година на директора на Регионална дирекция  - Бургас, Сливен и Ямбол на КЗП (НП).

С НП, “Ивел инвест” ЕООД – Бургас, за нарушение на чл. 46 т.4 от  Закона за туризма (ЗТ – отм.), на основание чл.86 от ЗТ (отм.), е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, а за нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл. 222 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на материалния закон от РС. Поддържа, че нарушенията са установени и правилно квалифицирани.

Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че при извършена проверка на търговски обект, стопанисван от него – павилион за кафе – еспресо “Шоколад” в град Китен, е установено, че на видно място не е поставена табела с работно време с попълнени реквизити (нарушение по чл. 46 т.4 от ЗТ – отм.), както и че не се поддържа регистър за предявените рекламации (нарушение по чл. 127 ал.2 от ЗТ – отм.).

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушенията не са доказани по безспорен начин – органът не е извършил разследване на спорните обстоятелства по случая, предвид твърденията на санкционираното лице, че табела е имало но не е била видяна от проверяващите заради извършван ремонт, както и че в обекта е имало регистър на рекламациите, макар и озаглавен “книга за похвали и оплаквания”.

Решението е неправилно.

Съгласно чл. 46 т.4 от ЗТ (отм.), лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 , е длъжно да постави в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информация -  фирмата и седалището на търговеца; работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения; името и фамилията на лицето, управител на обекта.

Тезата на търговеца в писмено възражение срещу АУАН (лист 17 от н.а.х.д. № 456/2012 година), е, че табела е имало, но поради извършван ремонт хладилната витрина, на която е била поставена тя, е била завъртяна по начин, че не е била възприета от проверяващите. Тази теза се опровергава както от твърденията на актосъставителя, който, разпитан в производството пред РС, е категоричен, че заведението е работело (лист 47 стр.ІІ от н.а.х.д. № 456/2012 година), така и от показанията на свидетеля Х.Г. (лист 47 стр.ІІ – 48 стр.І от н.а.х.д. № 456/2012 година), според който вината инспектиращият служител да не види табелата е на бармана, който е бил на смяна. В този смисъл настоящият касационен състав приема, че нарушението е доказано, а РС неоснователно е отменил НП – в тази му част.

По отношение на второто установено нарушение – липса на регистър за рекламациите, настоящият касационен състав приема следното.

При извършването на проверката на 13.06.2012 година и при съставянето на АУАН на 18.06.2012 година, на органите на КЗП не е представен регистър на рекламациите, поддържан от търговеца, съобразно изискването на чл. 127 ал.2 от ЗЗП. Книга с такова частично съдържание е представена едва при съдебното оспорване на НП, въпреки че във възражението от 18.06.2012 година (лист 17 от н.а.х.д. № 456/2012 година) се твърди, че такъв регистър има, но се “намира в офиса на фирмата”. Видно от съдържанието на представената книга – тя е озаглавена “книга за похвали и оплаквания”, т.е. нейното предназначение не е да отразява рекламации, извършени от потребителите, както и съответните действия, предприети от търговеца, по подадените рекламации – в съответствие със ЗЗП, а да събере общи впечатления (положителни или отрицателни) от работата на обекта. Действително, в тази книга има части, озаглавени “рекламации”, но от нейното наименование потребителят по никакъв начин не е в състояние да се ориентира, че именно чрез тази книга, той е в състояние да подаде своята рекламация. Достоверността на представената книга е съмнителна и поради твърдението, че регистърът се е намирал в “офиса на фирмата”, а към момента на съставянето АУАН този регистър не е представен, въпреки че според заглавната страница на книгата за похвали и оплаквания, тя е започната на 02.06.2012 година.

С оглед на изложеното, следва да се приеме, че и двете нарушения, описани в НП, са доказани, а РС незаконосъобразно е отменил НП

Решението следва да се отмени, а вместо него да се постанови друго такова, с което НП да се потвърди.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 170/20.11.2012 година по н.а.х.д. № 456/2012 година на Районен съд – Царево.

Вместо него постановява

 

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 27099/02.08.2012 година на директора на Регионална дирекция  - Бургас, Сливен и Ямбол на КЗП.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: