ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 09.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети април                                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. Ю.Р.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   213     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Частният жалбоподател – ЕТ „Европа 2003 К. П.” – К.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – Началник Регионален отдел „Надзор на пазара” - Бургас, редовно призован, явява се Ж.С.Ц. – началник на Регионален отдел – Бургас на Главна дирекция „Надзор на пазара” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Постъпила е молба с вх.№ 1863 от 17.03.2009 г. от адвокат М.Р., процесуален представител на К.П. в качеството му на ЕТ „Европа 2003 – К. П.”, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, като сочи, че в периода от 08.04.2009 г. до 20.04.2009 г. ще отсъства от страната, поради което не може да се яви в съдебно заседание. Доказателства към молбата за тези твърдения не са приложени.

 

         ОТВЕТНИКА Ж.Ц. – Моля да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ - Така депозираната молба от процесуалният представител на касатора е неоснователна. Към нея не са представени доказателства за изявеното твърдение за основателни причини за невъзможност за явяване в съдебно заседание. Дори и да бяха налични такива, липсват доказателства за основателни причини за неявяването и за самият касатор. В тази връзка ще Ви моля да дадете ход на делото.

 

         Съдът намира, че следва да се даде ход на делото, тъй като посочените обстоятелства в молбата не могат да обосноват извод за неотстранима пречка за неявяване на процесуалния представител на касатора в днешното съдебно заседание. Не са представени такива и за самия касатор, от които да е видно, че има основателни причини да не се яви в днешното съдебно заседание.

По тези съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ж.Ц. – Оспорвам частната жалба.  Представям и моля да приемете като доказателства по делото, оригиналите на:  известие за обратна разписка, от която е видно на коя дата касаторът е получил наказателното постановление и на плика, с който процесуалният представител на касатора е изпратил чрез Регионалния отдел „Надзор на пазара” жалбата до районния съд.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат така представените доказателства от ответника по жалбата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника по жалбата документи, удостоверяващи дати на връчване на наказателното постановление и на подаване на жалбата. Предвид липсата да други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

По тези съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника по жалбата оригиналите на:  известие за обратна разписка, от която е видно на коя дата касаторът е получил наказателното постановление и на плика, с който процесуалният представител на касатора е изпратил чрез Регионалния отдел „Надзор на пазара” жалбата до районния съд.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

ОТВЕТНИКЪТ Ж.Ц. – Представил съм писмено становище което поддържам изцяло.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна, а постановеното от Бургаския районен съд определение, с което жалбата е оставена без разглеждане и производството е прекратено, намирам за правилно и законосъобразно. Считам, че жалбата е неоснователна, съгласно разпоредбата на чл. 54 ал. 3 от Закона за технически изисквания към продуктите, съгласно който текст, наказателно постановление с наложена имуществена санкция в размер до 1000 лв не подлежат на обжалване. В настоящият случай са налице три нарушения, които са били санкционирани със по 1000 лв всяко. В този смисъл жалбата срещу наказателното постановление, с така наложените му санкции, предвид разпоредбата на чл. 54 ал. 3 от ЗТИП, е неоснователна и не подлежи на разглеждане.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: