ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2139 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.02 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Траста комерсбанк“ АД (в ликвидация) се представлява от адвокат Е., надлежно упълномощен.

За ответника Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас- юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Траста комерсбанк“ АД (в ликвидация) против ревизионен акт № Р-02000216001981-091-001/10.05.2017г., издаден от орган по приходите, потвърден с решение № 174/26.07.2017г. на директора на дирекция „ОДОП“- Бургас.

По делото е постъпила  административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване наличието на установените в нормата на чл. 177 от ЗДДС материалноправни предпоставки: невнасяне от доставчика в републиканския бюджет на декларирания и дължим ДДС по описаните в РА доставки; упражнено от ревизираното лице право на приспадане на данъчен кредит и пряка или косвена връзка с дължимия и невнесен данък; знание на ревизираното лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, респ. наличие на условията, посочени в чл. 177, ал.З от ЗДДС. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

 

Адвокат Е.: Поддържам жалбата. Поддържам направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, като в тази връзка представям писмена молба с конкретни задачи и въпроси към експертизата. Ще заявя, че основният проблем е с прилагането на чл. 177 от ЗДДС, което изисква солидарна отговорност по данък върху доставките по отношение на дружеството „Ерих Риалти“ ООД, осъществени с акционерното дружество. Ще кажа, че отговорността по чл. 177 от ЗДДС се изключва, когато данъкът по конкретната доставка е внесен по сметка на бюджета. Това са основните мотиви да поискам допускането съдебно-счетоводната експертиза, която да установи тези факти – внасянето на данък от кого и кога е внесен.

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната преписка. Представям и моля да приемете, доказателства- писмо от „Борика“ АД с изх.№ 785/05.09.2017г. с данни под формата на удостоверение, издадено от доставчика на удостоверителни услуги с квалифицираните електронни подписи на лицата издали ЗВР, РА и РД, които са били валидни към датата когато са изготвени, както и всички електронни подписи. Писмото е представено на хартиен носител и по електронен път. По отношение на доказателственото искане, направено от жалбоподателя, не се противопоставям, като по отношение на първия и втория въпрос в молбата завявам, че няма спор. В преписката съществуват доказателства какъв е вида на доставките, размера на ДДС. По направеното искане - предоставям на съда.

Адвокат Е.: Третият въпрос е за съпоставимост, това е с цел да се онагледят резултатите.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Относими към предмета на спора са и днес представените писмени доказателства от ответната страна- писмо от Борика АД, ведно с приложени към него удостоверения по чл. 24 от ЗЕДЕП, поради което същите следва да бъдат приети. Основателно е искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с посочените задачи, доколкото заключението на същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от ответната страна писмо изх.№ 785/05.09.2017г. от „Борика“ АД ведно с удостоверения по чл. 24 от ЗЕДЕП.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя в нарочна писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневевн срок от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 10.15ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: