ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2139 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Траста комерсбанк“ АД (в ликвидация) се явява адвокат В.В., преупълномощена от адвокат С.Е..

За ответника Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас- юрисконсулт Т..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 54г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице А. на въпросите на адвокат В.: Разликата в двете суми, посочени в отговора на въпрос №3 към експертизата, се дължи на удържаната от страна на банката банкова такса за извършения превод.

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 350 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат В.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Т.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат В.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт. Считам, че подхода на органа по приходите е повърхностен, някой си доставчик имал невнесен данък, но дали този данък – ДДС, има пряка или косвена връзка с ДДС при сделката с жалбоподателя, в ревизионният акт липсва отговор. Точно обратното – по делото беше доказано, че по сделките с процесния доставчик ДДС е внесен, т.е. считам, че не са изпълнени кумулативните изисквания на чл. 176 от ЗДДС. Липсва връзка между жалбоподателя и внесения ДДС. Така, обстоятелството, че в ТД на НАП тези суми били „насочени“ за погасяване на стари задължения на дружеството „Ерих Риълти“ ООД, не означава, че сумата на дължимия данък не е внесена от задълженото лице. Моля да присъдите направените по делото разноски в размер на посочения в представен списък.

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен и правилен. Считам, че доказателствата по делото несъмнено сочат кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в ал.1 и ал.2 от чл.176 на ЗДДС, в които са обусловили и ангажирането на отговорността за чуждо задължение на „Траста комерсбанк“ АД. Считам, че е доказана, включително и субективната връзка, субективната страна, на тази отговорност, което обикновено е и най-спорния въпрос, който следва да се докаже, а именно знанието на лицето, за която е ангажирана неговата отговорност. Подробни съображения за това са изложени в решението на Директора на дирекция „ОДОП“ които моля да бъдат взети предвид при постановяване на решението по настоящото дело. Във връзка с претендираното адвокатско възнаграждение - възразявам по отношение на неговия размер и считам, че той е прекомерен, с оглед фактическата сложност на делото и същото следва да бъде съобразено с Наредбата за минималното адвокатско възнаграждение. В случай, че жалбата бъде отхвърлена, претендираме присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 888 лв., който размер на възнаграждение е определен върху обжалвания материалния интерес съгласно Наредбата за минималното адвокатско възнаграждение.

РЕПЛИКА на адвокат В.: Считам, че адвокатското възнаграждение не е прекомерно. Същото е съобразено с обжалвания материален интерес, както и с фактическата и правната сложност на спора. Същото е съобразено категорично с Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ВАС.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: