ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2139 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Р.Д. от САК, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът кмет на община Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 901/29.09.2016г., на кмета на община Приморско, с която е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж индивидуализиран по следния начин: „На кота +8,22м, изграден етаж без скосяване, като е повторено разпределение от кота +5,58.  Тавански етаж на кота +11,02м изпълнен без открити покривни тераси, като е повторено разпределението от кота +5,58м, в резултат на което е променена кота корниз на сградата над допустимата, съгласно подробния устройствен план, находящ се в жилищна сграда, западна секция в УПИ V, кв.25 по плана на гр. Китен, с идентификатор № 37023.501.508 по КК на гр. Китен.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържаме жалбата по съображенията, изложени в нея.

Моля да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства. Не възразявам по делото да бъде приета административната преписка, представена от ответника, с изключение на приложения снимков материал, тъй като към този материал няма обяснение, какво показват тези снимки и в какво се състои и с каква цел са приложени те.

Приложената административна преписка не е в цялост. Не са приложени длъжностните характеристики на длъжностните лица, членове на комисията, които са констатирали тези закононарушения, с оглед установяване на правоспособността им.

В тази връзка моля да задължите общината да представи протокол, съставляваща техническа документация, от който да е видно по какъв начин е установено нарушението, за което се твърди в заповедта, тъй като такива документи не са представени и аз поне не видях в преписката.

За сега нямам други доказателствени искания.

С оглед на това дали ответника ще представи техническата документация, в случай, че я представи, ще направя други доказателствени искания.

Под протокол, съставляващ техническа документация, имам предвид следното: обичайно на място комисията извършва замервания или компетентно длъжностно лице прави замервания. Под комисия имам предвид работната група, която правя на място замервания и се констатира това, което е написано в мотивите на заповедта. В констативния акт не пише, че на място е направено замерването и кой, юрисконсултът ли го е направил това измерване.

Въпросът ми е има ли документ, видно от който да се установява на място, към този констативен протокол, извършвани ли са замервания и кое е длъжностното лице, извършило това замерване.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, съгласно опис на л.6 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно придружително писмо на л.2 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства за компетентността на лицата, съставили констативен акт № 25 от 07.06.2016г. (трудов договор или заповед за служебно правоотношение, длъжностна характеристика).

В същия срок ответникът да представи доказателства, от които се установяват извършените от работната група измервания на процесната жилищна сграда, довели до извода за констатирани отклонения.

 

Съдът, на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните, че основния спор по делото касае наличието или липса на отклонение по смисъла на чл.154, ал.2, т.1 от ЗУТ, което може да се установи посредством съдебно-техническа експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника с вмененото му задължение.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 14-дневен срок от днес, в писмен вид, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.42 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: