ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2139 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:34 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Р.Д. от САК, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на община Приморско, редовно призован, се явява адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 12.06.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

К.Д.М., 65 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Във връзка с констатацията на стр.3 от експертизата, абзац 3, отгоре надолу, моля вещото лице да отговори при констатиране на тази разлика от 8 см, разликата на третия жилищен етаж спрямо допуснатата максимална височина по ПУП, какво би било разпределението на трети жилищен етаж и ще се променили ли нещо от тези 8 см. В действителност биха ли се отразили по отношение на проектното изпълнение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Разпределението на трети жилищен етаж, при изпълнение на височините съобразно одобрения ПУП и РУП и видно от Приложение №2, схемата, която е към заключението, щеше да има скосяване само в рамките на 8 см хоризонтално или вертикално, показано със зелен цвят на Приложение 2, и нямаше да се отрази почти на обема на двете цитирани в третия етаж стаи - това са югозападната стая за гости и северозападната стая за гости. При дебелина на плочата от 10см - 12 см, тези 8 см, можеше в архитектурен аспект да се изпълнят с отклоненията, посочени в текста на чл.92, ал.1 от Наредбата, можеше да се тушира, с това нещо.

На Приложение 2 червената линия е скосяването според одобрения архитектурен инвестиционен проект. Зелената линия е според одобрения ПУП, на база посочената максимално допустима височина до Кота-корниз от 11,50м, съобразена по западната фасада на сградата. И синята линия е допустими издатини по реда на нормативите на чл. 92, ал.1 от Наредба №7, но посочена спрямо откоса по одобрения инвестиционен архитектурен проект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – При такава процедура следва ли да бъде изготвен конструктивен проект за събаряне и следва ли да бъде включено във заповедта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Първо - видно от заповедта, в нея няма подробно описание, какво точно трябва да се събаря. Но, дори ако беше подробно обяснено в заповедта, какво точно трябва да се събори, за да се приведе в законен вид този строеж, тъй като се пресичат изградени стоманобетонни плочи, съответно с просичането на тези стоманобетонни плочи се премахват арматури, които са скрити, премахват се стоманобетонни греди и пояси в рамките на горният край на югозападната и северозападна стаи за гости в трети етаж, и в съществуващите сега на таванския етаж.

Би трябвало с конструктивен проект да се установи как ще се осъществи събарянето и как ще се приложи обратното положение на конструкцията към одобрения инвестиционен проект, но вече във фаза конструкция, част „Конструкции“. Там ще има просичане на арматури, които сега са изпълнени по един начин, а при скосяването стават по друг начин. Аз лично не съм конструктор по квалификация, но това са правила. Режат се конструктивни елементи. Най-малкото трябва да се консултира с конструктор.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Тъй като твърдите, че трябва да има конструктивен проект, това не е ли работа на самото изпълнение? Това е заповед, с която е наредено премахването и кой трябва да направи този конструктивен проект?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. Това е юридически въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – На отговора на въпрос Ж.2, стр.5 долу, сте казали, че не са конкретно определени частите от двата етажа, които са в нарушение на одобрените инвестиционни проекти.

В заповедта е посочено, че на кота +8,22 е изграден етаж без скосяване, като е повторено разпределението, т.е. не е изпълнено скосяването?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Това е констатация.

На първа страница са констатациите и после на стр. 3 на заповедта пише нареждам: „Да премахне незаконен строеж“ и по-нататък ще оставя на съда и на юристите. Аз не мога да разбера от нареждането какво да се събори и какво да остане.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Вярно ли е, че на кота +8,22 е изграден етаж без скосяване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Обяснил съм го в експертизата. Старал съм се да отговоря на вашите въпроси.

Първата констатация, че на ниво трети жилищен етаж, на кота +8,22…, Потвърдил съм го с експертизата, вярно е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Втория въпрос - на кота +11,02 е изпълнен като е повторен долния етаж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – И това съм потвърдил, и сега го потвърждавам. Терасите са затворени обеми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Тъй като в заповедта твърдите, че не е обяснено как да се състои премахването на излишните части, от които са в повече, няма ли да бъде изпълнено трудно?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Незнам, ако се премине към принудително изпълнение, този, който ще го изпълнява малко ще се затрудни.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е може ли да се премахнат точно толкова части от строежа, за да е в изпълнение на инвестиционния проект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Може да се изпълни такова събаряне, с изричното условие, че трябва да има становище и проект, за да може да се приведе в нужния вид, това което е нарушението. И при изпълнението на премахването на незаконните части имаме агресия към сега изпълнена конструкция, т.е. събаряне на стоманобетонни плочи над третия етаж, северозападна и югозападна стаи за гости, където сега армировката е изпълнена, те и майсторите по арматурите имат установени практики. В момента армировката е изпълнена като за права плоча, опряна на два стоманобетонни пояса или греди, които лежат върху зидове или греди, или е поместена върху колони. В момента на премахване на извършената незаконна част, тези арматурни железа, които ще останат да стърчат, не могат или незнайно как ще бъдат наведени за да се направи този откос.

ВЪПРОС на СЪДА – А да се изрежат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Тук се касае за сигурност на конструкция. Аз не мога да отрежа железа и остатъка дали ще остане в стабилно положение. Арматурата е опряна на две места и на други две места, режем една част и другото остава така. Това трябва конструктор да го направи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Относно инвестиционния проект – казахте, че долу разпределението е същото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Конструктивният проект дава друго. При горния етаж се получават подобни неща. Това са принципи в строителството, не е задължително да проверявам. Говорим, че срязваме една конструкция за да отидем към друга конструкция.

Горе също ще се режат плочи в рамките на тези обеми, които са законосъобразни и съм дал отговор и е посочено в Приложение № 3 на експертизата, където със синя плътна дебела линия съм дал кои зидове трябва да бъдат. Някои зидове или част от тях трябва да останат, но някои трябва да се преместят с 3 метра, пише го - 3м навътре, това е на стр.3, т.3 и в заключението е описано някъде. За това пространство, плочата не трябва да я има, или ако остане, трябва да остане за стреха. По законно проектираните зидове е трябвало да се изпълни. Трябва да се проучи от самия конструктор, а и с арматуриста, който е правил плочата трябва да се говори, може ли да се направи тази плоча с този зид или трябва да се приложи с по-леки конструкции, с итонг например.

ВЪПРОС на СЪДА –Да отговорите на поставения от съда трети въпрос – кой устройствен план е действал, когато са одобрени инвестиционните проекти.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Действал е ПУП и РУП, одобрен със заповед № 776/01.08.2006г. на кмета на община Приморско.

ВЪПРОС на СЪДА – Към момента на издаване на заповедта този план ли е действащ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Този е планът, който действа. Няма друг одобрен план. В общината ми дадоха информация, че има предложен, но отхвърлен план. Този план е в действие и не е отменян.

В моето заключение говоря и съм имал предвид този план, който е цитиран подробно, както и показателите на ПУП и РУП – описани са подробно в отговорът на въпрос Ж.1.б, на стр.4 от заключението и се извинявам на съда, че този отговор не съм го отнесъл и към вашите отговори.

АДВОКАТ Д. – Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Д. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – От името на моя доверител, моля да уважите депозираната жалба и да постановите решение, с което да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна, поради съществено нарушение на процесуалните правила по издаването ѝ, тай като в хода на настоящото производство ответникът не успя да докаже, че заповедта е издадена при спазване на законоустановените правила. Изпълненият строеж от моя доверител е в рамките на допустимото, което се установява и от заключението на вещото лице по приетата в днешното съдебно заседание съдебно-техническа експертиза.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, като моля да ми бъде даден срок за представянето им.

Моля да ни присъдите сторените в настоящото производство разноски.

АДВОКАТ Д. – На първо място искам да взема становище по експертизата, като оспорвам направените от вещото лице изчисления и твърдения за възможност за „туширане” и несъобразяване с инвестиционния проект, под предлог, че част от нарушението представляват допустими архитектурни елементи по Наредба №7. В случая действително такива могат да бъдат правени, но това се прави при изготвянето на инвестиционен проект, като в този случай проектантът доказва съответните проценти отклонения от височини, съответно ширини и обеми, които да се допускат в съответствие с нормативната база. В този случай те могат да бъдат проверявани и дали съответстват на инвестиционния проект - на коефициента за интензивност и плътност за застрояване, които дава възможността на ПУП, което не е работа на настоящата експертиза.

По същество - моля да оставите без уважение жалбата. Считам, че в настоящото производство се доказа, че е извършено незаконно строителство, което е в отклонение на инвестиционния проект и с което се увеличават застроените обеми на съответната, процеснната сграда. Считам, че не са допуснати процесуални нарушения при издаване на оспорената заповед, тъй като е съставен констативен акт, връчен е на жалбоподателя, който е можел да изрази становище съответно по констатациите в този констативен акт. Не считам за основателно твърдението на заключението на вещото лице, че към заповедта би следвало да бъде приложен проект по част „Конструкции“, по който да се доказва как следва да бъде извършено премахването. Считам, че това е процес по изпълнение на заповедта и той касае друга фаза.

Моля да ни присъдите разноски, за които представям списък.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.04 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: