ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2139 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Р.Д. от САК, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Ответникът - кмет на община Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба, с която се прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, с формулирани четири въпроса към вещото лице.

Освен това ДОКЛАДВА, че на 16.02.2017г. от ответника са постъпили писмени доказателства, а именно длъжностни характеристики и трудови договори на служителите, съставили констативен акт.

 

АДВОКАТ Д. – Запозната съм с представените документи от ответника. Не възразявам същите да бъдат приети като доказателства по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис в писмото, което ги придружава на л. 213.

 

Съдът счита, че искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза е допустимо и относимо по делото, поради което и и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото доказателства и извърши обстоен оглед на място, да отговори на поставените в молбата на жалбоподателя въпроси, като по отношение на въпрос 1 – следва въпросът да се преформулира по следния начин: вещото лице да установи онова, което е поставено като условие във въпроса, но след като се запознае с ПУП, който се намира в общината, тъй като в административната преписка по делото той не е наличен.

По отношение на въпрос №2 – вещото лице да отговори на поставения въпрос, с изключение на последно формулираната му част, а именно: „Отклоненията съществени ли са?”.

Освен въпросите формулирани от жалбоподателя вещото лице да отговори на следните въпроси:

1.Има ли разлики между одобрения инвестиционен проект и реализирания строеж? Ако има, в какво се изразява?

2.Налице ли са на място отклоненията, които се твърдят от органа в мотивите на обжалваната заповед.

3.Какво предвижда устройствения план за конкретния имот?

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж.К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд Бургас.  УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 14-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпат доказателствените си искания във връзка със становищата си по делото.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 11.45 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.38 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: