ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2139 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Р.Д. от САК, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Ответникът - кмет на община Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

Не се явява вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА., че по делото е постъпила молба от вещото лице, с която иска да му бъде даден допълнителен срок за изготвяне на експертизата. Посочва, че е ангажиран по множество други дела пред този съд и пред общия съд и тази му ангажираност му е попречила да започне навреме проучване и оглед на процесната сграда.

 

АДВОКАТ Д. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице за изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, тъй като чрез него ще се установяват релевантни за спора факти, които са необходими за неговото изясняване.

Поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: