ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2138 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Траста комерсбанк“ АД, Латвия /в ликвидация/, редовно призован, се представлява от адв. С.Е. c  пълномощно на лист 334 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „ОДОП“ при ТД на НАП- гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И. c  пълномощно от днес.

Вещото лице С.А. се явява лично.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /08.01.2018 г./ по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.В.А..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.Е.: Установявали ли сте причината за наличието наразлика между начислен ДДС и ползван ДДС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Разликата се дължи на различната данъчна основа, която дружеството „***“ ООД е посочило в издадената данъчна фактура и данъчната основа, върху която е ползван данъчния кредит от страна на „Траста комерсбанк“ АД. Разликата в данъчната основа представляват начислените такси „Имотен регистър“, местен данък и нотариална такса. Тази разлика съм посочила в отговора на въпрос 1 и тя е 7145,61 лева и всъщност начисленото ДДС върху нея е разликата между начисления и ползвания данъчен кредит.

АДВ.Е.: Свързан ли е ползвания данъчен кредит именно с доставките, извършени от „***“ ООД към „Траста комерсбанк“ АД? За едни и същи сделки ли става дума от страна на „***“ ООД и възникналото право на данъчен кредит?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Става дума за доставка, свързана с продажба по нотариален акт № 115 от 25.11.2014 г.

АДВ.Е.: Посочили сте, че сумата е в евро и съответства на 38054,58 лева, а сметката е с по-малка сума.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Сметката е заверена с по-малката сума. Разликата между двете суми е преводът – банковата такса. Тя е удържана автоматично, затова се получава разлика в сумите, посочени на стр.3 изречение 1 от моето заключение.

АДВ.Е.: Нареждането за плащане е в пълния размер, но поради банкови такси се получава по-малка сума.Ннямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (200 лева).

 

АДВ. Е.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

           АДВ. Е.:  Моля да уважите жалбата като се съобразите с изложените по нея доводи и съображения. По безспорен начин бе установено, че внесеният от „***“ ООД данък, е в пряка връзка със сдселките, които е осъществил с жалбоподателя. Считам, че подходът на органът по ****, е абсолютно елементарен. Някой си доставчик е имал невнесен някакъв данък по други доставки и по тази причина е приел, че са налице обстоятелства за прилагане на нормите за солидарната отговорност. По делото безпорно е установено, че данък по процесните доставки е внесен и че невнесеният данък няма връзка с доставките нито косвена, нито пряка. Точно обратното, доставчикът е внесъл данъка, което изключва прилагането на изискуемите се предпоставки по чл.177 от ЗДДС за прилагане на солидарната отговорност. Считам, че липсва връзка между жалбоподателя и невнесения друг ДДС от неговия доставчик. Моля да ми присъдите по делото разноски съгласно списък, който представям.

           ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да срок да представя писмено становище.

           Искам да уточня: внесен данък не е този, който е посочен в платежното нареждане, а е този, с който е погасено данъчното задължение по сметката на едно лице.

           Моля за юрисконсултско възнаграждение.

           Считам адвокатския хонорар за прекалено висок.

           РЕПЛИКА НА АДВ. Е.: Считам, че адвокатският хонорар не е прекомерен. Същият е съобразен с Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет. Независимо от това ще кажа,че делото е с явна фактическа и правна сложност, множество документи, които предполагат и заплащането. По отношение на внесен и невнесен данък, искам да кажа, че разпоредбата по чл.177 от ЗДДС е обусловен от обстоятелсотво, че предходният доставчик по облагаема доставка с предмет същата доставка, сделка или услуга, не е внесъл дължимия ДДС. В настоящия казус се касае за невнесени други данъци на този доставчик, но не за данъка по процесната доставка.

           ДУПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връка с казаното, абсолютно отговорността по чл.177 от ЗДДС е вменена на жалбоподателя за вненесен данък за трите апартамнета. Този данък, вкючен като ДДС за внасяне - резултат за периода м. ноември, не е внесен, съобразно отразеното в данъчно-осигурителната сметка на „***“ ООД.

           ДУПЛИКА НА АДВ. Е.: Обстоятелството, че приходният орган, получавайки една сума в сметката си в бюджета, която изхожда по размер и по основание по точно определена доставка, да я отнесе за плащане на други задължения, не означава, че данъкът по тази доставка, за която е платен данъка, не е платен. Произволното разнасяне на суми по сметката не  е основание да се твърди, че не е внесен данъка. Дужеството е имало дължими задължения за други данъци по други доставки, но по тази доставка е платило данъци, което изключва приагането на чл.177 за солидарната отговорност.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: