ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 17.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети октомври                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2138 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Траста комерсбанк“ АД, Латвия /в ликвидация/, редовно призован, се представлява от адв. С.Е. c  пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „ОДОП“ при ТД на НАП- гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.Й. c  пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Траста комерсбанк“ АД против Ревизионен акт № 0216001983-091-001/10.05.2017 г., издаден от *******, служители на ТД на НАП – гр. Бургас, потвърден с решение № 175/26.07.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП“ при ТД на НАП- гр. Бургас, с който на дружеството-жалбоподател са определени публични задължения: ДДС в размер на 38054,58 лева и лихви 8337,20 лева за периода от 01.11.2014 г. до 30.11.2014 г., по реда на чл.177 от ЗДДС, доколкото банката е декларирала право на данъчен кредит, свързан с начисления от ****данък.

АДВ. Е.: Поддържам жалбата и доказателственото ни искане. Имам искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза. Основното ни твърдение е, че е недопустимо прилагането на чл. 177 от ЗДДС при наличието на внесен данък от страна на доставчика.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата.

Моля да задължите жалбоподателя да отговори да въпросите:

Оспорват ли размера на начисления ДДС от страна на „***? Оспорват ли начина на плащането на този данък?

 Във връзка със зададените въпроси към вещото лице - въпрос 2 е изцяло правен  и за него доказателства се съдържат в преписката. Дали тези неща се оспорват от жалбоподателя - както размер, така и като фактическо извършване?

АДВ. Е.:Искането за експертиза е свързано с установяване на фактите дали по конкретните доставки с доставчик ****освен, че е начислил данъка по смисъла на ЗДДС в счетоводството си, същият данък се явява и ефективно внесен от страна на ****по сметка на бюджета. Обстоятелството, че НАП в своето счетоводство осчетоводяват платения данък за тези доставки за покриване на други данъчни задължения на това лице при други доставки, несвързани с банката, не дава основания за прилагането на чл. 177 от ЗДДС. Затова съм формулирал този въпрос - вида на доставката, размер на данъчната основа, размер на начисления данък, дали този размер на начисления данък е внесен, как е внесен, от кого е внесен, по чия сметка е внесен. Това са обстоятелства, които обуславят прилагането на чл. 177 от ЗДДС.

Да се приеме преписката и да се допусне направеното искане за установяване на размера.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възразявам по така зададените въпроси. Това са правни въпроси. Да се приеме преписката.

АДВ. Е.: Да се приемат доказателствата, представени в днешното съдебно заседание.

 

Съдът след като съпостави направените изявления и уточнения от страните, счита, че представеното доказателство за компетентност от процесуалния представител на ответника е относимо и следва да бъде приобщено към делото.

По искането за допускане на съдебна експертиза по молбата, представена от адв. Е. в днешното съдебно заседание, съдът счита, че следва да допусне експертизата по въпроси 2 и въпрос 3, тъй като въпрос 1 е от компетентността на решаващия състав.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА и представеното доказателство за компетентност на издателите на ревизионния акт – удостоверение-писмо от „Борика” АД.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачи № 2 и № 3 от молбата, представена от адв.Е. в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице, вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд - Бургас в 7-дневен срок от днес в размер на 200 лева.

Вещото лице да бъде уведомено за започване работа по поставената задача след представяне на доказателства за внесения депозит за вещото лице.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.01.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: