ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „МИП-ТС“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- началник митнически пункт Пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Т..

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва постъпили по делото молба от пълномощника на ответната страна юрисконсулт Л.q с приложен към нея превод на отговор от ОЛАФ с вх.№ 32-262682/21.09.2017г. Направени са също доказателствени искания за разпит на свидетели, алтернативно за изискване, по преценка на съда, на писмени свидетелски показания от същите. Препис от молбата е връчен на жалбоподателя, който е депозирал писмено становище за неоснователност на направеното с нея искане.

 

Юрисконсулт Т.: Поддържам направените искания. Уточнявам, че свидетелите ще уточняват обстоятелства във връзка с изведените от тях констатации, съдържащи се в приложения доклад.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с постъпилата молба и със становището на жалбоподателя, намира за неоснователни направените от ответната страна доказателствени искания, с оглед сочените от пълномощника обстоятелства, които ще се установяват посредством гласните доказателства. За тези обстоятелства е съставен от посочените лица нарочен доклад, приложен по делото, а що се отнася до искането за депозиране на свидетелски показания в писмен вид, следва да се отбележи, че такива показания са недопустими, с оглед изискването на закона те да бъдат предоставени устно и непосредствено пред съда. Следва да се приеме приложения към молбата на ответника превод на отговор от ОЛАФ с вх.№ 32-262682/21.09.2017г. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за допускане до разпит на посочените в молбата свидетели, както и за изискване писмени свидетелски показания на същите.

ПРИЕМА превод на отговор от ОЛАФ с вх.№ 32-262682/21.09.2017г.

 

Юрисконсулт Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна и липсата на други доказателствени искания, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че решението на началника на Митнически пункт Бургас-център е  правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде потвърдено. Считам, че същото е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок съгласно Закона за митницата и АПК. Същият е издаден след доклад на ОЛАФ. С него е определен нов размер на публични държавни вземания, определен е длъжника, дадена е възможност за заплащане на задълженията. Считам, че решението е правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено. Моля да изложа подробни съображения в писмен вид в предоставен от вас срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от ответната страна, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: