ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „МИП-ТС“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- началник митнически пункт Пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба от адвокат А., пълномощник на жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Заявено е и становище по същество. Към молбата са приложени списък на разноски и договор за правна защита и съдействие.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Т.: Представям и моля да приемете писма от Агенция „Митници“, изпратени до Митническата администрация на Малайзия и Китай, във връзка с решението на ВАС, с което са дадени указания за представяне на доказателства за произхода на стоките. Представям писмата със служебен превод. Едното писмо касае и друго административно дело, което е пред Административен съд Варна, но предвид обстоятелството, че допитването от Агенция „Митници“ е направено съвместно, моля да вземете предвид допитването относно настоящото дело. В тази връзка моля делото да бъде отложено до получаване на отговор от Митническите администрации на тези две страни, във връзка с направеното запитване.

Съдът намира представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА регистрационно-контролна карта и два броя писма № 32-78659/22.03.2017г. и № 32-78697/22.03.2017г., ведно с превод на български език.

 

СЪДЪТ счита, че посочените от ответната страна доказателства са от съществено значение за изясняване на делото, поради което и в изпълнение на указанията на ВАС, следва да бъде предоставена възможност на страната да предостави същите, като се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.06.2017 от 10.40ч.,  за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: