ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „МИП-ТС“ ООД адвокат А..

За ответника- началник митнически пункт Пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат А.: Няма да сочим нови доказателства. Да се даде възможност на процесуалния представител на ответника да представи доказателствата, за които беше задължен в предходно съдебно заседание.

Юрисконсулт Л.: Представям и моля да приемете фактура, издадена от „ПЕКИ“ ООД, писмо от Централно митническо управление до началника на Митница Бургас, както и преводи на документите на български език, приложени в предишния договор на Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), в т.ч. на чл.2 и чл.3 от Закона за свободните търговски зони в Малайзия, които поясняват свободните зони. Става въпрос за това, че министъра на Малайзия определя зона за свободна търговска зона и на тази зона се назначава управител. Моля да приемете решение за одобрение на разследващата мисия, откриване на външното разследване, превод на предишното писмо на директора на митническо разузнаване и превод също така на последния отговор. Също така представям разпечатки от диска, съдържащи данни за декларациите ZB1 и ZB2, данните от тях са съпоставени с декларацията приета на Митнически пункт Бургас. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат А.: Не възразявам да се приемат така представените доказателства, ако приемете, че е налице извършен надлежен превод, и то по-специално на разпечатките на диска. По отношение на факта, че се представят декларации ZB1 и ZB2, то такива не са представени, тъй като от представените в днешното съдебно заседание доказателства и съпроводителното писмо до г-н Георги Георгиев става ясно, че се представят извадки от декларациите ZB1 и ZB2, обобщен списък на всички декларации, включително и тези по настоящия внос-износ, отнасящи се до процесната декларация и цитирам „Този електронен списък беше комбиниран от няколко извадки извършени от оперативен анализатор на ОЛАФ“, като считам, че отново указанията на ВАС не са изпълнени, защото е посочено- от електронен списък, по данни установени от екип на ОЛАФ. Нямам доказателствени искания и моля да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита, че днес представените от ответната страна писмени доказателства са относими към предмета на спора и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответната страна: решение за одобрение на разследващата мисия в трета страна по случай OF/2011/886 и OF/2011/0969, откриване на външното разследване по случай OF2009/0135, превод на писмо на директора на митническо разузнаване по случай OF/2011/0969 и превод на последния отговор с рег.№ 32/08380/16.04.2018г. по дело № OF/2011/0969 с разпечатки от диска, съдържащи данни за декларациите ZB1 и ZB2, фактура от 24.04.2018г., издадена от „ПЕКИ“ ООД, писмо от 19.04.2018г. на Централно митническо управление до началника на Митница Бургас, превод на чл.2 и чл.3 от Закона за свободните търговски зони в Малайзия.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат А.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспореното решение като неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в които ще обсъдя и днес представените доказателства. Моля да присъдите сторените от нас разноски, като представям и доказателство за това по списък.

Юрисконсулт Л.: Моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалваното решение, издадено от административния орган Началник на митнически пункт Бургас-център, като правилно и законосъобразно. На първо място считам, че са спазени указанията на ВАС, като от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е поискана информация и такава е представена, видно от която е, че стоките по ЕАД са с доказан китайски произход. Същите са били въведени от китайско пристанище в свободна търговска зона в Малайзия, където стоките са били претоварени без да бъдат подложени на каквато и да е обработка или преработка, за да бъде променен техния произход. Впоследствие, същите са били експедирани за Европейския съюз, като е издаден сертификат за преференциален произход на база на невярна информация, представена от износителя, съгласно която стоката е с произход Малайзия. Независимо, че имаше указания за жалбоподателя да установи, че стоката е с произход различен от китайския, по делото не бяха ангажирани абсолютно никакви доказателства в тази насока. С оглед гореизложеното, моля да потвърдите изцяло оспореното решение като правилно и законосъобразно. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: