ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.45 и на повторно четене в 11.10ч. часа се явиха:

 

За жалбоподателя „МИП-ТС“ ООД се явява адвокат А..

За ответника- началник митнически пункт Пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото становище от адвокат М.А., пълномощник на жалбоподателя, с което са направени доказателствени искания както следва: 1) да се изиска от ОЛАФ, като трето лице, или чрез Агенция „Митници“, решение за одобрение на проучвателна мисия от 12.12.2012г. THQR/2012 2889; 2) да бъдат представени декларации ZВ1 и ZВ2.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото заявление от ответната страна с приложено към него писмо № 32-14902/16.01.2018г. от началника на Митница Бургас до директора на дирекция МРР (Митническо разузнаване и разследване).

 

Адвокат А.: Поддържам изцяло становището по изложените в него съображения. Намирам, че докладът страда от пороците, които съм посочила, а именно събраните в хода на разследването доказателства първо не са оригинални документи и второ при събирането на същите, в нарушение на Регламент 515/97г. на Съвета и по-точно нито един от приложените под формата на анекси документи, освен че не са оригинални, не съдържат заверка на лицето, предоставило ги на екипа на ОЛАФ. И в тази връзка няма да вземам отношение по отношение на становището на ответната страна дали е или не е приложим Регламент 515/1997. В самия доклад разследващите се позовават на същия регламент, по същите причини съм се позовала и аз. Изцяло поддържам направените доказателствени искания, доколкото наша е доказателствената тежест да оспорим истинността на изявленията, изложени в доклада. В тази връзка моля да задължите ответника да представи документите, посочени в т.1 и т.2 от становището ми.

Юрисконсулт Л.: Считам, че е неоснователно направеното възражение, че не са представени оригинали или нотариално заверени анексите на материалите от ОЛАФ, тъй като процедурата по разследване е регламентирана в Регламент 1073/1999г., който е специален по отношение на делата визирани в Регламент 515/1997., касаещи административната помощ между страните членки по митнически и селскостопански въпроси. Моля да ми бъде предоставена възможност да бъде изискан по линията на международното сътрудничество решението за одобрение на проучвателна мисия. Досежно представяне на декларации ZВ1 и ZВ2 е изразено становище от директора на Митницата. Декларациите са подавани електронно и са приложени екселски таблици, касаещи информацията по декларации ZВ1 и ZВ2 и има данни какво съдържат декларациите. Самите декларации не са приложени. Ще ги изискаме на електронен носител.

Юрисконсулт Л.: Моля да ми бъде предоставена възможност да представим каквото можем.

 

СЪДЪТ намира за основателни направените от жалбоподателя искания, с оглед направеното оспорване, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание решение за одобрение на проучвателна мисия от 12.12.2012г. THQR/2012 2889 и декларации ZВ1 и ZВ2.

УКАЗВА на ответната страна, че при неизпълнение съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, твърдени от насрещната страна, съгласно нормата на чл. 161 от ГПК.

 

СЪДЪТ, с оглед на събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: