ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „МИП-ТС“ ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- Началник митнически пункт пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощен.

 

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „МИП-ТС“ ООД против решение № 4970/14.08.2013г. на началника на МП Пристанище Бургас - център.

Делото е висящо за втори път пред Административен съд Бургас, след като с решение № 11912/07.11.2016г. по адм.д.№ 1038/2015г. на Върховния административен съд е отменено постановеното по спора решение № 1959/21.11.2014г. по адм.д.№2259/2013г. на Административен съд Бургас, в частта, с която по жалбата на „МИП-ТС“ ООД е отменено обжалваното решение, в частта, с която по ЕАД №11BG001007H0019523/31.08.2011г. за стока 1 е намалено определеното задължение за ДДС (В00) за разликата от 29 668.16 лева до 47 108.60 лева, както и в частта, в която за стока 2 е намалено определеното задължение за ДДС (В00) за разликата от 10 229.12 лева до 16 242.31лева, както и в частта, с която е отменено  решение № 4790/14.08.2013г. на началника на митнически пункт „Пристанище Бургас Център в частта, с която за стока 1 е начислено окончателно антидъмпингово мито (А30) в размер на 87 202.20 лева, както и в частта, в която за стока 2 е начислено окончателно антидъмпингово мито (А30) в размер на 30 065.96 лева, и делото е върнато в тази част за ново разглеждане от друг съдебен състав. В останалата част решението на началника на МП Пристанище Бургас център е влязло в сила и не е предмет на съдебната проверка за законосъобразност.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат М.А.,***, в която се сочи, че жалбоподателят е отправил молба до Министерството на международната търговия и промишленост на Малайзия за предоставяне на доказателства за произход на стоката, послужила за издаване на сертификат. Изложено е, че за събиране на тези доказателства е необходим по-дълъг срок, поради което се иска отлагане на делото.

 

Юрисконсулт Л.: Оспорвам изцяло жалбата. Представям и моля да приемете писмо рег. № 32-320083/15.11.2016г., ведно с известие за доставяне до Директора на Агенция Митници, в което, във връзка с вашите указания, е направено искане да бъде направено искане до Европейската служба за борба с измамите и изискването на доклада на ОЛАФ в качеството му на официален удостоверителен документ и неговата материална доказателствена сила на извършените в него констатации. Предвид обстоятелството, че до сегашния момент не сме получили отговор, то и моля за по-голям срок за представяне на това доказателство.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо рег. № 32-320083/15.11.2016г., ведно с известие за доставяне до директора на Агенция Митници.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на страните да ангажират посочените доказателства в съответствие с указанията, дадени с отменителното решение на ВАС, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017 г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: