ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „МИП-ТС“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- началник митнически пункт Пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Л..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя „МИП-ТС“ ООД, в която са изложени причините за неявяване на същия в съдебното заседание, а именно служебна ангажираност по гр.дело №2260/2017г. в Софийския районен съд. Към молбата е приложена призовка по гр.д.№2260/2017г. по описа на СРС.

 

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Юрисконсулт Л.: Представям и моля да приемете отговор от Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ). Предвид обстоятелството, че отговорът и приложенията към него са на английски език, а езикът на съдебното производство е български, моля да ми предоставите възможност да представя превод на документите.

 

СЪДЪТ намира представеното в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника писмено доказателство за допустимо, относимо към предмета на спора и необходимо за неговото изясняване, поради което счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. На страната следва да се укаже да представи същото в превод на български език. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от пълномощника на ответната страна писмен отговор от ОЛАФ.

УКАЗВА на ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание така приетия документ в превод на български език.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.11.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: