ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 21.12.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи декември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2137 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ТАМПА ТРЕЙД БГ” ЕООД Г.М.  редовно уведомен, явява се представител адв.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно  уведомен, не се явява и не се представлява

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв.М.- Правя изрично изявление за оттегляне оспорването на мълчаливото потвърждаване на постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор 51500.505.142.1.93 в к.к. Слънчев бряг с изх.№ 232/ 20.09.2016 година  по изпълнително  дело № 2100000072/2010  от страна на директора на ТД на НАП гр.Бургас, както  и оспорването на постановеното след срока по чл.267, ал.2 ДОПК решение №150/10.10.2016 година  на директора на ТД на НАП гр.Бургас със същия предмет.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че са налице предпоставките на чл.155, ал.1 от АПК, а именно  направено изрично волеизявление за оттегляне на оспорването в устна форма,  в открито съдебно заседание, при наличие на изрично упълномощаване  от страна на законния представител на  „Тампа трейд“ БГ ЕООД за извършване на оттегляне намира, че жалбата на „Тампа трейд“БГ ЕООД следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящето дело да бъде прекратено, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тампа трейд“ БГ ЕООД против мълчаливо потвърждаване на постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор 51500.505.142.1.93 в к.к. Слънчев бряг с изх.№ 232/ 20.09.2016 година  по изпълнително  дело № 2100000072/2010  от страна на директора на ТД на НАП гр.Бургас, което  постановление е било потвърдено след срока по чл.267, ал.2 ДОПК с решение №150/10.10.2016 година  на директора на ТД на НАП Бургас със същия предмет.

ПРЕКРАТЯВА  производството по административно дело №2137/2016 година  по описа на Административен съд град  Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателя  започва да тече, считано от днес 21.12.2016 година, а за  ответния орган  от датата на уведомяването.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:53 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: