ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На първи октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2136 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.П.Ч., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА исковата молба на И.П.Ч. с правно основание чл. 203, ал. 1 във  връзка с чл. 205 от АПК във връзка с чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, с която претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди, в размер на 300 лева заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по НАХД № 5137/2017 г. на Районен съд – гр. Бургас за отмяна на издаденото наказателно постановление № 15-0769-003407/19.09.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.03.2018 г. до окончателното изплащане. Прави се искане и за присъждане на направените разноски по настоящото дело – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор на исковата молба, представен от юрисконсулт В. в качеството й на упълномощен представител на ответника.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило НАХД № 5137/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, което беше изискано за послужване в настоящото производство.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила от адвокат С.К., в качеството му на пълномощник на ищеца И.Ч. молба, в която изразява становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам исковата молба по съображенията, изложени в отговора. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Молбата е процесуално допустима. Моля да приемете изисканите към момента писмени доказателства. Нямам допълнителни искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените до момента писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба като неоснователна и недоказана по отношение на претенцията за заплащане на 300 лева адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по приложеното по делото за послужване наказателно административно дело.

По отношение на искането за присъждане на лихви, поддържам изцяло изложеното в отговора на исковата молба относно неоснователността на тази претенция, с мотивите, които съм посочила, а именно с решение № 15811/20.12.2017 г., постановено по административно дело № 10724/2016 г., Върховният административен съд е приел, че с отмяната на наказателно постановление разходът за заплатеното адвокатско възнаграждение не става автоматично изискуем, с оглед на което разноските за адвокатски хонорар стават изискуеми едва с присъждането им от съда, с оглед на което до този момент лихви върху тях не се дължат.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което е претендирано за процесуално представителство в настоящото производство. Считам, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност и моля да бъде намалено под минимума.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо съдия, така предявената претенция считам, че е основателна. Съгласно практиката на Административен съд – гр. Бургас и тълкувателно решението №1/15.03.2017 г. на Върховен административен съд се приема, че адвокатското възнаграждение представлява пряка и непосредствена вреда, а в случая дотолкова, доколкото в пълномощното е отразено, че сумата е договорена и заплатена, няма основание да се съмняваме в противното.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: