ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2136 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Тапма трейд БГ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против решение №151/10.10.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ ИТ-00-11131/29.09.2016г. по регистъра на ТД на НАП Бургас, подадена от жалбоподателя, против постановление за възлагане на недвижим имот, издадено от Димитринка Баракова – ст.публичен изпълнител на ТД на НАП Бургас, във връзка с проведен на 08.09.2016г. търг с тайно наддаване в частта, с която се обжалва определената окончателна оценка на недвижимите имоти и е оставена без уважение жалбата в останалата ѝ част.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Оспорвам жалбата.

Моля да приемете представените към административната преписка писмени доказателства. Относно конкретното постановление това е преписката, това са относими доказателства по постановление за възлагане на недвижим имот.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, съгласно опис на л. 2 и л.3 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като потвърдите действията на публичния изпълнител, обективиран в постановление за възлагане на недвижим имот, които действия са потвърдени с решение № 151/10.10.2016г. на териториалния директор на НАП, като правилно и законосъобразно.

Подробни съображения са изложени в цитираното решение на директора на ТД на НАП.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: