Р Е Ш Е Н И Е

 

     1965                                    05.11.2018г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.ЯНА КОЛЕВА

секретар:  М. В.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Колева  КАН дело № 2135  по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от „АКЗ – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас 8104, територията на Лукойл Нефтохим, административна сграда АКЗ, ет.3, с управител А.М.С.против Решение № 1001/11.07.2018г., постановено по НАХД № 1479 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е потвърден Електронен фиш К № 1491785, издаден от ОД на МВР гр.Бургас, с който на управителя А.М.С., ЕГН **********, представляващ  „АКЗ – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667, за нарушение на чл.21, ал.2 и на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и отмяна на  потвърдения с него електронен фиш. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – ОД на МВР гр.Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и моли за потвърждаване на решението на Районен съд – Бургас.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК. Съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК жалбата е подадена от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, тъй като е бил страна в първоинстанционното производство. Жалбата отговаря на изискванията на чл.212 от АПК за форма и съдържание.

Районен съд Бургас е приел, че оспорването е процесуално допустимо и по същество жалбата е неоснователна като е потвърдил издаденият от ОД на МВР гр.Бургас електронен фиш К № 1491785.

Съдът съобрази, че предметът на касационната проверка, регламентиран в чл.218, ал.2 от АПК включва задължение касационната инстанция служебно да провери дали обжалваното пред нея съдебно решение не е нищожно или недопустимо, преди да прецени дали е правилно. Това е така, защото само валиден и допустим съдебен акт подлежи на обсъждане по същество относно неговата материална и процесуална законосъобразност. В този смисъл независимо, че в жалбата няма оплакване за наличие на касационно основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК, съдът е длъжен да провери дали са налице процесуалните предпоставки за надлежното образуване и провеждане на съдебното производство в първата инстанция в т.ч. активната и пасивната процесуална легитимация на конституираните страни по делото.

В този смисъл и при извършената служебна проверка по чл.218, ал.2 от АПК на съдебното решение касационната инстанция намира, че същото е недопустимо, като постановено по жалба от ненадлежна страна.

Производството пред Районен съд - Бургас е било образувано по повод жалба от „АКЗ – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667, представлявано от управителя А.М.С.против Електронен фиш К № 1491785, издаден от ОД на МВР гр.Бургас, с който на управителя на дружеството А.М.С., за нарушение на чл.21, ал.2 и на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.

Производството по обжалване на издадените наказателни постановления е по реда на ЗАНН. Съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, като според ал.2 на посочения член процесуално легитимирани да обжалват наказателното постановление, респ. електронния фиш са нарушителят и поискалият обезщетение.

В случая процесният електронен фиш е издаден срещу А.М.С., ЕГН **********,  управител и представляващ  „АКЗ – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667, който в качеството му на физическо лице е санкциониран за извършеното нарушение, като му е наложено  административно наказание глоба в размер на 100.00 лева. Следователно процесуално легитимиран да го обжалва пред районния съд е А.М.С., а не юридическото лице - „АКЗ – Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667, което не е адресат на издадения електронен фиш, респ. субект на процесуални правоотношения по издаването му и съответно не може да бъде жалбоподател.

По посочените съображения образуваното съдебно производство в първата инстанция и произнасянето по същество по отношение на недопустима жалба представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, имащо за последица процесуална недопустимост на постановеното съдебно решение, поради което е основание за обезсилването му. Следователно решение №1001/11.07.2018г., постановено по НАХД № 1479 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., следва да бъде обезсилено като недопустимо, а производството по делото да бъде прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.3 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА Решение №1001/11.07.2018г., постановено по НАХД № 1479 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАН дело № 2135 по описа на АДмС - Бургас за 2018г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

                    

                                            

       ЧЛЕНОВЕ: 1.              

 

  

2.