ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.01.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети януари                                         две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2135  по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ТАМПА ТРЕЙД БГ” ЕООД Г.М.  редовно и своевременно призован, не се явява  и не изпраща представител.

 ОТВЕТНИКЪТ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно  и своевременно призован, не се явява, изпраща  за  представител гл. ю.к.М.С.

ГЛ.Ю.К.С.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано  по жалба от „ТАМПА ТРЕЙД БГ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“ № 14, чрез управителя Г.Ж.М. против Решение № 152/10.10.2016г. на Директора на ТД на НАП град Бургас, в частта му, с която е оставена без уважение жалба с вх.№ ИТ-00-11133/26.09.2016г. по регистъра на ТД на НАП Бургас, подадена от „ТАМПА ТРЕЙД БГ“ ЕООД против Постановление за възлагане на недвижим с идентификатор 51500.505.142.1.43  в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 51500.505.142, с адрес: гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг“  - Изток № *, вх.*, ет.*, обект *, издадено от Д.Б. старши публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, с изх.№ 225/17.09.2016г. по изп. дело № 2100000072/2010.

Иска се отмяна на административния акт в оспорената му част като материално и процесуално незаконосъобразен.

Съдът посочва, че в тежест на административния орган е да докаже налачието на фактически и правни основания за издаване на оспорения акт, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията за незаконосъобразност предвидени в чл.146 от АПК.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК СЪДЪТ дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и обосноват исканията си с доказателства, като указва на страните, че на основание чл.80 от ГПК, в случай че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание в настоящата инстанция.

ГЛ.Ю.К.С.-Нямам възражение по доклада, оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания и моля да се приключи събирането на същите.

Съдът намира, че делото е изяснено от факта страна, поради което

                                               

                                                О П Р Е Д Е Л И:

                                      

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

ГЛ.Ю.К.С.-Моля да отхвърлите жаблата като неоснователна и недоказана като постановите решение, с което изцяло до потвърдите обжалваните действия на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, обективирани в издадено постановление за възлагане на недвижим имот и потвърдени с решение №152/10.10.2016 година на ТД на НАП Бургас.Подробни съображения са изложени в решението на Директора, като Ви моля и на осн. чл.161 от ДОПК да ни присъдите ю.к.възнаграждение, съобразно  материалния интерес по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: