ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети януари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2134­ по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от  гл. юк. И.- К., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адвокат С.Е. от АК-Ямбол, в която е заявено, че същата е пълномощник на жалбоподателя П.. В молбата е формулирано искане за отлагане на делото за друга дата, тъй като поради  усложнена метеорологична обстановка не може да пътува до град Бургас и да се яви в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.- К.: Уважаеми господин председател, моля да дадете ход на делото. Пътувам от гр.Ямбол. Не са налице непреодолими пътно-транспортни пречки. Пътищата са проходими. Пътувам с обществен транспорт, с оглед на което моля да отхвърлите искането за отлагане на делото като неоснователно.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като взе предвид, че съгласно казаното от него пътната обстановка не е усложнена и юк. И.- К. е пътувала с обществен транспорт от гр. Ямбол до гр. Бургас безпрепятствено намира искането за отлагане на делото за неоснователно.

 По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от К.И.П. против Решение № 145/16.09.2016 г., постановено от Директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което е оставена без уважение жалба на същия против действия на публичен изпълнител, обективирани в разпореждане с изх. № С160028-137-0006788 от 12.08.2016 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.- К.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалния представител на ответника, както и формулираните в жалбата доказателствени искания по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема приложените по административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед формулираните в сезиращата съда жалба доказателствени искания, а именно възможността за ангажиране на допълнителни гласни и писмени доказателства, както и допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира за нужно, че следва да предостави допълнителна възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението да ангажира конкретно нови писмени и гласни доказателства,  в това число да формулира конкретно искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с конкретно формулирани въпроси към същата.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Предоставя възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението да ангажира допълнителни писмени и гласни доказателства, в това число и съдебно-счетоводна експертиза с конкретно формулирани въпроси към същата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: