ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми септември                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2133 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 581 (том ІІ) от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от  юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 582 (том ІІ) от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание. Да се приемат постъпилите допълнителни доказателства.

                                                           

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от ответната страна писмени доказателства, съобразно указанията на съда от предходно съдебно заседание, които доказателства са подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 592 от делото, както и          ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите доказателства, изпратени от трето неучастващо по делото лице ТД на НАП- гр.София, касаещи изготвените ревизионен акт и ревизионен доклад на „Р.” ЕООД.

 

КОНСТАТИРА, че възложената по делото съдебно-счетоводна експертиза е депозирана в срок и не са налице пречки по изслушването на вещото лице, поради което съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Ж.Д.Ж. - 41г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Въпрос на адв.П.: Цялата констатация в РА и РД се гради на една таблица отразена на стр.7 от РД, в която се твърди, че за ревизирания период месец май 2012г. – месец август 2013г. има неотчетени приходи в размер на 380 556.74лв.

На стр.9 от заключението, последен абзац, правите извод, че при проверка на снетата информация от ползваната счетоводна програма „Дени лайт” не може да се каже категорично, че тези отчети с код „0” отразяват неотчетени обороти. Какво представлява код 0 и код 1 според Вас по данните, които сте изследвали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изследването, което експертизата направи на предоставени данни от НАП във връзка с изследването на програмния продукт ползван от жалбоподателя, експертизата констатира следното:

Отразени са продажби по тази програма „Дени лайт”, която е разработка на фирмата „Елтрейд” по два кода - Код 1 и Код 0. Съгласно констатациите на ревизиращия орган, те установяват и приемат, че отразените продажби с Код 0 са нефискални продажби, които нямат връзка с отразените продажби чрез фискалното устройство на едноличния търговец, т.е. продажбите по касови апарати. Т.е. това са продажби, които не са отразени във фискалното устройство.

Като в тази връзка, също в РД в изследването те приемат, че всички продажби отразени под Код 1 съвпадат с продажбите, които лицето е декларирало чрез фискалните си устройства.

При извършения анализ обаче експертизата констатира следните факти:

Отразените продажби с Код 0 общо за изследвания  период 2012г. и 2013г. са в размер на 380 374.64лв, като в същото време отразените продажби с Код 1 са в размер на 57 200.50лв. При анализа на дневниците за продажби, които са тези счетоводни регистри на търговеца, в които следва да бъдат отразени всички продажби, декларирани чрез фискални устройства, т.е. отразени с Код 1,  е констатирана във връзка с този сравнителен анализ (стр.14 от заключението) разлика, както следва:

 В дневниците за продажби са отразени приходи от продажби в размер на 297 687.29лв, което сравнено с Код 1, под който са отразени 57 200.50лв. съобразно РД ясно се вижда, че има драстична разлика между двете данни и не се дава ясен отговор на въпроса кои продажби всъщност се отразяват и дали това са фискалните, т .е. продажбите декларирани чрез фискално устройство на търговеца.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато в хода на ревизията органът по приходите е констатирал, че продажби с Код 1 са само в размер на 57 200лв., а Вие сега констатирате, че дневниците за продажби сочат стойност над 297 хил.лв., има ли фактическа възможност в дневниците за продажби да бъде въведена друга информация, която да води до увеличаване на тази цифра. Т.е. към момента на ревизията органът е констатирал 57 200лв. В последствие възможно ли е дневниците за продажба да претърпят такава промяна по какъвто и да е начин, че цифрата да достигне до 297 хил.лв. сега? Дневниците за продажби могат ли да бъдат манипулирани впоследствие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първоначалният ми отговор е, че дневниците за продажби към датата на данъчното събитие, т.е. на реализирана продажба,  не могат в последствие да бъдат коригирани еднолично. Т.е. тези данни са подавани в НАП към датата, към която следва всички касови бонове от фискалните устройства чрез дистанционна връзка да са подадени в НАП. Трябва да има съпоставимост между това, което е подадено в НАП и дневниците. Когато има продажби през м.юли от 100х.лв. отразени във фискалното устройство, тези продажби за 100х.лв. трябва да са отразени и в дневниците за продажба.

 Във връзка с въпроса, интересното е, че ревизиращият орган в констатациите си в РД никъде не е констатирал сума за размера на продажбите с Код 1. Т.е. единственото, което ревизиращият орган констатира в едно изречение текстово под съответните таблици в РД на стр.7 „видно от горепосочените данни сумите (от които никъде не е видно), посочени в „IS FISKAL” с „1” отговарят на отчетените по подадените данни (в дневниците за продажба)”.  На стр.27 от РД под абсолютно същата идентична таблица на стр.7, ревизиращият орган е написал „Видно от данните сумите посочени в „IS FISKAL” с „1” отговарят на отчетените по подадените данни с ЕКАФП. (т.е. чрез дистанционната връзка с НАП).

 

Адв.П.: Реално намирате ли, че е направено такова засичане между въпросната програма с отчетите на едноличния търговец  по справки-декларации, дневници за продажби и касов апарат, има ли такава проверка извършена от данъчните, защото те твърдят, че не отговарят, а реално какво излиза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ревизионния доклад не са извършени съпоставки между декларираните продажби с Код 1 в програмата на „Елтрейд” с декларираните продажби с ЕКАФП. Такива сравнителни таблици са извършвани между данните декларирани с фискалното устройство и тези декларирани по дневници за продажби, което вече във връзка с уточняващия въпрос, отново има констатирана разлика, от която при анализа експертизата констатира, че всички продажби, които са декларирани чрез фискалното устройство и са постъпили като информация чрез дистанционна връзка в НАП, не съвпадат с декларираните продажби от лицето в дневниците за продажби. Това е другото несъвпадение.

 

Въпрос на адв.П.: Разликата такава ли е фрапираща?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не е.

Чрез дистанционна връзка с НАП, чрез фискалното устройство едноличният търговец е декларирал продажби в размер на 345 890.10лв; всички суми които се декларират са с ДДС. Говорим за двете години 2012г. и 2013г. Чрез дневниците за продажби са декларирани 297 687.29лв.

Т.е. на въпроса може ли да бъде манипулиран дневникът за продажби: Мога да кажа, че към датата,  към която е следвало всички декларирани продажби чрез фискалното устройство да бъдат идентично декларирани в дневниците за продажби, което е абсолютно задължително да се случва към датата на данъчното събитие, т.е. месеците, когато са издавани касовите бонове – това не е правено от страна на счетоводството на дружеството и в някои месеци се наблюдава отчетени приходи чрез фискално устройство по-малко, в други месеци в повече, отколкото реално са издадени чрез фискалните устройства за данъчния период, който касаят.

Изготвила съм няколко справки, в които съм правила сравнение между отчетите по фискална памет за съответните обекти с отчетите посочени в оборотите по дневниците за продажби. Оттам съответно съм задавала във въпросната таблица две колони, които посочват декларираните приходи, респективно с Код 1 и Код 0 и съм дала варианти на съда, като разлики, които се получават в трите възможни случая. Трябва да  вземем предвид факта, че не с отразяване на продажбите чрез фискални бонове с дистанционна връзка с НАП става начисляването на дължим ДДС към бюджета, а това става съгласно ЗДДС с подаване на дневник за продажби и справка-декларация. Поради тази причина, като основа, тъй като ревизиращия екип не е изследвал продажбите с Код 1 и Код 0, аз приемам като основа, върху която определям данъчните задължения и дължимият ДДС на лицето, като вземам предвид реално внесените от него данъци, декларирани с дневниците за продажби с тези, които са декларирани чрез фискалните устройства и с Код 1, които са потвърдени от НАП, че са идентични.

 

Въпрос на адв.П.: Доколко от фактическа гледна точка е основателно да се приема, както е приел органът по приходите, тези сборове с Код 0 да послужат като база за начисляване допълнително ДДС по ЗДФЛ с презумпцията, че са неотчетени приходите? Моля да обобщите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговор на този въпрос мога да дам при условие, че няма точна база, която е определена от ревизионния екип, изследвана база, както по Код 1, така и Код 0, която на 100% потвърждава, че Код 0 не е обобщена справка на всички продажби, т.е. не е станало дублиране на продажбите, които са минавали през фискалното устройство и това с Код 0, включително и факта, че лицето е посочило в дневниците за продажби суми, които са в пъти по-големи от тези, които е посочило в Код 1 от програмата. Като специалист аз не намирам лично логика да се декларират такива суми в дневниците продажби, които не си отразил в складовата програмата. По-скоро логиката е обратната. Да декларираш нещо в програмата, която да не декларираш в НАП  излиза, че укриваш данъци. Тук се получава обратното. Ти си декларирал повече в НАП отколкото в собствената си складова програма като извършени продажби. В тази връзка възможно е констатациите на ревизиращия орган да са верни в частта относно констатациите за продажби с Код 0, но за мен от РД не става ясно основанието, въз основа на което те решават, че това са нефискални продажби.

 

Въпрос на адв.П.: Тъй като така или иначе на база на извършените от Вас сравнения и засичания установявате, че има разлика между данните по справки-декларации по периоди и отчетите от фискалните устройства, Вие разработвате като рекапитулация задълженията в два варианта – първи и втори. Според Вас кой е по-обективен във връзка с Вашите изчисления. (стр.15 от заключението) 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези два варианта, които съм разработила е определяне на данъчни задължения, като съм взела за основа приходи декларирани с отчети от фискалната памет, сравнявайки с приходи отчетени в дневниците за продажби. Като респективно разликите, които са получени съм преобразувала за дължимия ДДС. Защото съм отчела, че в дневниците са отчетени по-малко приходи отколкото тези, отчетени чрез дистанционна връзка с НАП. Тази база съм я взела точно поради причината, че начисляване на ДДС съгласно нашия ЗДДС става единствено и само чрез отразяване на продажбите в дневниците за продажби. Т.е. самият факт, че информация има в НАП, не води последствие за внасяне на ДДС, ако тези продажби не са декларирани в дневниците за продажби. По тази причина приемам тези първични документи без да вземам предвид програмата „Дени лайт”.

При втория вариант, изхождайки отново от факта, че ДДС се дължи само и върху продажби, които са отразени в дневниците за продажби, отново вземам като база декларираните от лицето продажби в дневниците с вече констатираните данни от ревизиращия орган, както и от експертизата (тук данните абсолютно си съвпадат), отразени с Код 0 в програмата. Като там също са образувани разлики между отчетен оборот деклариран в дневниците за продажби и отчетен оборот деклариран с Код 0 по програмния продукт. Преобразувала съм резултата за определяне на ДДС и и данък по ЗДДФЛ.

Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: Във връзка с последния отговор, бихте ли обяснили по какъв критерий изключвате от първия вариант продажбите с Код 0, а във втория  - продажбите с Код 1?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В първия вариант изобщо не анализирам програмата. Там приемам, че това, което е декларирано от лицето чрез фискалното устройство с дистанционна връзка в НАП и дневниците за продажби са двете стойности, които са безспорно доказани, че са декларирани от лицето. Единият вариант е с дистанционната връзка, другият вариант е с дневниците за продажби, където експертизата констатира също разлика, която е в ущърб на бюджета, като предлагам на съда в случай, че не приеме констатациите на ревизиращия орган за недоказани продажби с Код 0, да определи размер на задължението по декларираните от лицето продажби, за които обаче е констатирана разлика, че не е начислен дължим ДДС за съответния период. Това е само в случай, че не се приеме от съда констатацията на ревизиращия орган за продажби с Код 0.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.:  Според Вас таблицата на стр.16 от заключението за първия вариант, има ли припокриване на данни измежду посоченото от Вас и онези, които са в програмния продукт, било с Код 0 или Код 1?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стр.19 от заключението касае втори вариант. Стр.16 касае първи вариант.

В първи вариант нямаме Код 0 и Код 1.

Във втория вариант имаме продажби в дневник за продажби и тези, които са констатирани с Код 0. Там се прави сравнение.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: На стр.5 от заключението, след като оборотът на търговеца е посочен по обекти и за целия период, а както става ясно от изложението, разходите, т.е. изписването на стоките е извършено общо през м.август 2013г, тогава по какъв начин определихте че има съпоставимост между изписаните материали и отчетените приходи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да уточня, че на стр.5 съм описала, че общото закупено количество стоки е в размер на 47 490.80лв. Те са заприходени към датата, на която са купени, т.е. месец август 2013г. След това от това, което ми представиха  - счетоводни справки за видовете складове, там ми представиха склад „Плодове и зеленчуци”, които са заприходени и съответно изписани стоки, които са предмет само на доставки от  „Р.”. Дали всички тези стоки предмет на доставка от „Р.”, които са плодове и зеленчуци са включени в себестойността на продажбите на изследваните три обекта, това със сигурност не мога да кажа, тъй като счетоводството не е водено по този начин, че да се направи това разграничение. Реално обектите са шест, има шест фискали устройства,  а изследваните обекти са само три, както по моята експертиза, така и по време на ревизията.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: С въпрос № 4 е поставена задача и според мен липсва отговор на тази задача. Според Вас имат ли отношение тези констатации към доставките фактурирани от доставчика „Е.” ЕООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, имат отношение. Аз съм отговорила. Във въпрос № 4 са цитирани констатации във връзка с представени документи от ТД на НАП-София относно съставен данъчен акт на „Е.” ЕООД. От информацията, която ми е изпратена от ТД на НАП-София, там има констатации, които са направени, както за доставките в дневниците за покупки на „Е.” ЕООД, така има и констатации относно всички продажби за същия период, за който са процесните доставки, като ревизиращият екип е констатирал, дори съм цитирала от акта, че издателят на фактурите към клиентите, в случая жалбоподателя също е клиент, на ревизираното дружество „Е.” е знаел, че същите нямат реален икономически израз и се съставят с цел заобикаляне на дължими данъчни задължения.

Т.е. отговорът е да, има отношение към продажбите.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: Споделяте ли изводите на органа по приходите в този РА, т.е., че има документирана една нереална доставка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм извършвала допълнителна ревизия за произхода на доставките, за разполагаемостта, за да дам заключение дали ревизиращия екип е прав в констатациите си или не.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: Имате ли познания относно функционалните възможности на програмния продукт на програмата „Дени лайт”?

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да разширим този въпрос така - дали този програмен продукт позволява да се отразяват продажби, които органът по приходите нарича фискални, дали неговите функционални възможности позволяват там да се отразяват и продажби, които не стават видими, но са извършени. Просто се отразяват в друга директория, друг файл. Търговецът извършва продажби, част от които фискализира, отразява като продажби, но също извършва и други продажби, които не отчита на фискалното устройство, но данните за тях се съхраняват в програмния продукт, напр. в друг файл, различен от този, който съхранява данните за фискализираните продажби.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да уточня, че аз специални знания в сферата на програмни продукти нямам. Работя единствено и само с изследваните и представени от НАП данни свалени на дискета от техен специалист. Не мога за съжаление професионално да дам отговор на въпроса възможно ли е или не манипулирането на тези данни или възможно или не търговецът да отразява фискални продажби чрез различни кодове и след това да се изтриват за целите на ревизионни производства.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: В този смисъл можете ли да кажете какъв е характерът според Вас на данните маркирани с Код 1 и с Код 0?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Категорично считам, че както ревизиращият орган не знае какво е констатирал в РД, тъй като никъде не е обосновано коя е базата, въз основа на която те определят, че всички продажби с Код 0 са нефискални, а всички продажби с Код 1 са фискални или обратно, точно по тази причина и експертизата дава различни варианти на съда именно поради това, че в РД не става ясно какво е основанието, въз основа на което се приема, че Код 0 отразява недекларираните продажби.

 

 СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: А дали е възможно да се разсъждава така - органът по приходите е стигнал до извода, че продажбите с Код 1 са фискални, защото те съответстват на информацията подадена към НАП посредством дистанционната връзка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те дори и на това не съответстват. Дори разликата там е в пъти по-голяма.

Поради тази причина, точно поради тези несъответствия за всяка една база, която има в РД дали под Код 1, Код 0, дневник за продажби, с фискално устройство, няма нито една сума, която да съвпада, което е задължително, за да се покаже, че се работи в рамките на ЗДДС. Точно по тази причина нито в РД, нито в експертизата можем категорично да  твърдим, че с Код 0 са отразявани нефискални продажби.

 

Въпрос на юрисконсулт Т.: Възразявам срещу казаното от вещото лице, че в РД са наведени изводи базирани на непознаване на програмата и нейните функционални възможности. В тази връзка представям на съда с копие за жалбоподателя едно писмо от „Елтрейд” във връзка с искане на НАП, в което са описани функционалните възможности на този програмен продукт и са посочени означенията на таблиците използвани в продукта и респективно, от които може да се направи извлечение на данните, които се съдържат в тях.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Т.: Откъде е видно от това писмо, че продажбите с Код 1 се  считат за фискални такива, а  тези с Код 0 за нефискални?

Юрисконсулт Т.: Тъй като става въпрос за общо описание на различните функции на програмата, единствено  индиция за това, че е възможно маркиране на една продажба като нефискална, това е видно от писмото в подточка „Продажби-бележки” по отношение на  функционалността, която съдът отбеляза със стрелка. (Флаг - Дали бележката е фискална).

Когато се визуализира таблицата с продажбите, тя излиза с колона „Сел-фискал”, в която фигурират две отделни колони - едната обозначена с нула, другата с единица и данните в тях показват дали за съответната продажба е издаден фискален бон или не.

 

Адв.П.: По принцип ли говорите или за конкретната програма?

Юрисконсулт Т.: Говоря за конкретния програмен продукт.

Адв.П.: В Конкретният случай къде го видяхте?

Юрисконсулт Т.: Предлагам да изискаме от трето неучастващо лице обяснение.

Адв.П.: Вещото лице обясни, че тези, които са с Код 1 не отговарят на отчетите по фискалното устройство.

Юрисконсулт Т.: Не мога да обясня това несъответствие, но становището на приходната администрация е, че данните в колоните обозначени с Код 0 представляват неотчетени продажби и данните в колоните с Код 1 представляват продажби маркирани на фискално устройство. И в този смисъл е общият размер на продажбите, тези които са означени в колоните с Код 1 и Код 0 – т.е. техният сбор.

Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението на вещото лице. Считам, че е неправилно, поради неправилно формулираните въпроси. Според нас се е стигнало до там, тъй като са съпоставени несъпоставими данни на отчетени и неотчетени продажби, докато предметът на спора е различен.

Адв.П.: Бихте ли уточнили какъв е предмета на спора?

 

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес експертно заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 1200лв., 500лв. от които от внесения депозит, а остатъкът от 700лв. следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.П.: Други доказателства няма да соча.

         Юрисконсулт Т.: Нямам искания по доказателствата..

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.П.: Моля да отмените атакуваният акт и ни присъдите разноските по делото. Ще представя писмени бележки.

         Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата и ни присъдите разноските.

         Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: