ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми януари                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2133 по описа за 2014 година

На именното повикване в 17.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         В залата се явява вещото лице Ж.Д.Ж..

        

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Водим допуснатия до разпит свидетел.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на изготвената и своевременно представена съдебно-счетоводна експертиза.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Ж.Д.Ж. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, счетоводител.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Въпросът ми е по повод отговора Ви във връзка с ревизията, извършена на доставчика „Р.” ЕООД. В крайна сметка органът по приходите защо отказва данъчен кредит? Каква е констатацията и по каква причина отказва данъчен кредит на „Р.” ЕООД?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно документите, които са представени и са налични, те са представени от ТД на НАП гр. София. Не са входирани в пълния си състав изцяло - РД и РА, а само извлечения от страници, които касаят доставчиците, които според данъчните от проведена ревизия на „Р.” ЕООД представляват доставчици на настоящия жалбоподател. В тази връзка, принципно как е провеждана ревизията на „Р.” ЕООД, експертизата не може да направи извод, тъй като няма тази информация, като вече отчасти в документите, които са представени, са направени изводи във връзка с чл. 122 от ДОПК, във връзка с който данъчният орган определя, че е извършил поредица от действия за откриването на предходните доставчици на ЕТ „Вес-Арсенал-В.Г.”, които освен, че не са представили нужната документация по време на извършените насрещни проверки, не са разполагали и с необходимия персонал, назначен за извършване на предмета на дейност, като всички проверки обаче са извършвани от страна ревизиращия орган от информационния масив, с който разполага ТД на НАП, като в тази връзка е отказано право на данъчен кредит на предходните доставчици, което респективно е свързано с отказване на данъчния кредит на жалбоподателя ЕТ „Вес-Арсенал-В.Г.”.

Няма констатации за направено изследване на доставките от „Р.” към ЕТ „Вес-Арсенал-В.Г.”.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Между кориците на делото и при самата ревизия, органът по приходите има ли разпечатка от информацията, свалена на диск по време на ревизията и има ли на хартиен носител информация?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма налична информация по делото, която да е на хартиен носител. Има информация на диск, свалена от програмата.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Искам да вметна, че не е нужно да има разпечатка на базата данни. Тя е копирана по реда на ДОПК върху оптичен носител, върху който се намира и то е законосъобразно приобщен като доказателство по делото.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните намира, че заключението на вещото лице следва да бъде прието в днешно съдебно заседание,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, изслушано в днешно съдебно заседание.

 

В залата беше въведен свидетеля С.Й.Р..

 

Съдът СНЕ самоличността на същия както следва:

С.Й.Р. – роден на *** г., българин, български гражданин, неосъждан, с ЕГН **********.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Работя във фирма „Ел трейд” ЕООД, която е производител на програмни продукти. Става въпрос за програмен продукт „Детелина лайт”.

Аз съм служител във фирмата. Не съм участвал в изработването на продукта. Работя от 12 г. във фирмата и съм от екипа, който предлага продукта на пазара и в тази връзка съм запознат с тяхната функционалност.

Софтуерният продукт „Детелина лайт” е създаден като складов софтуер. Основното предназначение е вход - изход на стоки - един вид електронен тефтер. С него може да се следи кои стоки влизат и кои излизат от склада. Има и редица други съпътстващи предназначения - следене на рецепти в самата програма, калкулация, редица справки, следене на плащания на клиенти, включително и изходящи документи, като продажби. Може стока от склад да се извежда по няколко различни начина и на различни основания. При извеждане на стока, можем да прехвърляме от един склад в друг склад. Може да е бракуване на стока, която излиза с някакъв документ. При извеждането на стока пак зависи как е организирана програмата.

Програмата поддържа цени и количества, поддържа номенклатура, продукти с техните имена, количества и други характерни белези. Тези продукти както влизат, могат и да излизат от програмата. Програмата е складова, не е счетоводна за водене на сметки и също така доколкото сме запознати с българското законодателство не е официален начин за продажба без фискалното устройство – т.е., в програмата може да бъде отчетено излизане на продукт, но няма как да твърдим по какъв начин е излязло от програмата. Може да се счита за продажба, брак, има различни типове изписване на програмата. Операторът определя как да я изведе. Според различните модули на програмата, е възможно да се въвежда или да не се въвежда в базата данни на фискално устройство. Има модул „ревизия”, „изписване”, „брак”, има модул „клиентски карти” - това са различни операции. Има модул „въвеждане на стока”. В програмата могат да се съставят бланки и документи. Програмата е „отворена” база данни. Софтуерът „Детелина лайт” използва база данни тип „файър бърд”, която е „отворен тип” база данни. Това ще рече, че може по тази база данни да се работи от външни хора, които не са специалисти от нашата фирма. Може да се добавят по нея полета, могат да се създават бланки тип документи, например документ „трансфер” между склад „А” за склад „Б”. Ние сме засичали в някои райони в България частни лица, които ползват за „бек офис” операции „Детелина лайт”. Използват базата данни и дописват.

Изписването на стоките е в модул „изписване”. Програмата може да продава с някакъв документ за излизане на стоката от склада.

При извършване на продажба, продукт може да бъде „войдиран”. Когато оператора започне да го продава, може да го „войдира” преди да приключи продажбата. Ако е приключила окончателната продажба, има други начини със „сторно бележка”. Програмата може да работи, отчита вход- изход на стоки, може да работи с фискално и друго устройство, може да работи и без фискално устройство, за да оперира, защото клиента може да ползва отделно фискално устройство и да ползва отделно програмата за склад. Реално може програмата да работи с обикновен принтер А4, за да издава фактури, протоколи за брак, протоколи за получаване на стока. Програмата може да работи с тип „служебни принтери”, които се използват в заведенията „кухня бележки”, „бележки за бар”.

В таблицата „сейв бон” се описват операциите, които намалят складовите наличности. Това е вид таблица за разходни документи, за намаляване на складовата наличност. „Хедър” е термин значещ поле. В случая това е полето, където „сейв фискал” показва дали има изпратен документ към първо печатащо устройство, което може да бъде фискално устройство, може да бъде принтер, както казах може фискалното устройство да не е свързано, както и комуникацията от софтуера „Детелина лайт” към фискалното устройство да е прекъсната от скъсан кабел и независимо какво е печатащото устройство, минава през „драйвър” - това е помощна програма, която осъществява комуникацията с печатащото устройство. Може да се ползва наш „драйвър” или външен, тъй като се ползват такива драйвъри. „Детелина лайт” не може да твърди дали е минала през фискалното устройство. Може да има продажба, но къде е отишла, тъй като програмата не знае какъв хардуер стои отсреща. Не знае какъв е типа на печатащото устройство. Тя не ги следи по серийни номера, защото на пазара има пет или шест производителя на фискални устройства. Както посочих по-горе, този софтуер е складов, а не официален софтуер за продажби и затова точността на резултатите в него зависи и от точността на опериране със складовите наличности и принципно водене на складовата отчетност – дали всичко, което влиза в склада се вписва в програмата или не, и дали което излиза от склада се вписва в програмата или не. Програмата е инструмент и тя прави каквото й се каже. Основанието за едно извеждане се вписва и определя от оператора. Човекът преценява как да изведе стоката от програмата.

Програмата извършва някаква операция. Ако намери принтер, тя разпечатва автоматично. Ако намери печатащо устройство, тя разпечатва на хартиен носител. Ако не намери, не разпечатва. Или ако има някакво количество изписано от програмата, стоката излиза от склада. Ако не вижда принтер, не излиза на хартия. Ако намери какво да разпечата, излиза на хартия. Ако печатащото устройство е фискално устройство и активно – т.е., свързано и включено към програмата по правилния начин, при приключване на операцията по извеждане на стока от склад, би следвало да отпечата касов бон.

Ще е излязла някаква стока от склада и ще се е записала в „сейв фискал”. Ако намери програмата печатащо устройство, тя не знае какъв е типа, но ако намери активен принтер записва „1”, а ако не намери записва „0”. Със софтуера „Детелина лайт” могат да работят две печатащи устройства. В поле „1” ако е фискално устройство, а в поле „2” може да бъде служебно устройство, като програмата управлява и двете устройства. Има възможност за избор на изходящ печат и дали да се използва „поле 1” или „поле” (принтер 2). Ако не намери принтер „1”, записва „0”. Ако намери принтер „1” записва „1”, ако не намери, записва „0”. В „поле 1” е драйвъра за фискално устройство. Не би трябвало да позволи програмата на фискално устройство чрез драйвъра да се включи в „поле 2”. Би следвало то да е в „поле 1”, но зависи от конкретната конфигурация и от версията на програмата. Технически, единствено ако програмата не смята правилно, може да отрази една и съща операция в „поле 0” и „поле 1”. От моята практика не сме установявали да има такъв дублаж. Това значи, че няма да е верен склада.

Зависи с какъв запис е направено дали е брак, дали е ревизия. При една ревизия могат да излязат стоки. Програмата има опция да представя справки, които представляват таблици, където се води статистика за движението на стоката, дали е преместване на стока, дали е брак, дали е продажба. Еднозначно не можем да твърдим коя транзакция е продажба или не.

Програмата има и различни нива на достъп, като различен оператор може да е упълномощен за конкретни операции. Чрез справка за различните оператори може да се получи информация. Всеки оператор влиза с парола и може да се види какво е извършил оператора.

За продажбата се приключва с бутон „приключване на продажбата”. Програмата има два модула – „бек офис” и „фронт офис”. В „бек офиса” се правят основните операции като доставки, заявки, ревизии, почти всичко, плюс изписване на стоки. В „офис” модула само се извеждат стоки от склада. Една продажба представлява група от стоки с нейните цени, които трябва да излязат от склада и операторът приключва продажбата и оттам нататък вече зависи дали има свързано фискално устройство програмата. Не вижда какво има, приключва операцията, отсреща дали излиза на бележка, това тя не знае в случая какво устройство е включено. Това е зависимост от версията на програмата. По-новите версии на тази програма не позволяват да се закача в поле 2 фискално устройство. Смисълът на програмата е фискалното устройство да е закачено на „поле 1”. Там на „поле 1” позволява да се закачи фискално устройство, принтер и други устройства. В „поле 2” програмата допуска да се закачи всякакъв вид техника без фискално устройство. Именно заради това, че програмата е с „отворена база”, теоретично е възможно да бъде преработена, за да допусне фискално устройство да бъде закачено за „поле 2” – т.е., полето което отразява „0” при приключване на операцията.

Ако смятате програмата за меродавна, следва да се има предвид обстоятелството, че се контролира от оператор. Той решава как да подаде съответната команда към програмата дали като продажба или по друг начин. Програмата е помощно средство за водене на склад. В Наредба № Н 18 е записано как да работи хардуерно и софтуерно фискално устройство. Програмата е нещо различно от фискално устройство. Продажбите се отчитат по дневниците, които подава счетоводителя на НАП.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Данните в колона „сейв фискал” могат ли да се разграничат по вид операция?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не може еднозначно да се твърди коя операция е продажба и коя не и това поле „сейв фискал” показва има ли изпратен документ към първо печатащо устройство. Точно от тази колона „сейв фискал” се вижда дали има изпратен документ към първо печатащо устройство.

Всички функции на програмата са описани в документ, който е приложен при продажбата на софтуера и в сайта на „Ел трейд” ЕООД.

 

ПРЕДСТАВЯМ разходно-оправдателни документи за заредено гориво от бензиностанция „OMV”гр. Варна и гр. Бургас всяко на стойност 10.02 (десет нула две) лв. и 10.20 (десет и двадесет) лв. Моля, същите да ми бъдат възстановени.

 

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че по настоящото дело се представят надлежни документи, удостоверяващи извършените транспортни разходи от свидетеля и с оглед обстоятелството, че същият е воден в днешно съдебно заседание от ответния орган, намира за необходимо да задължи същия, в 10-дневен срок от днес, да изплати на свидетеля така направените разходи, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ТД на НАП, в 10-дневен срок считано от днес, да заплати сумата в размер на 20.22 лв., в полза на „Ел трейд” ЕООД гр. Ботевград.

ПРИЛАГА представените касови бонове като доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.      ЮРИСКОНСУЛТ  Т.: Моля да ми дадете възможност да представим доказателства за следващо съдебно заседание. Компютърните специалисти на НАП работят по въпроса откъде идва разликата между отчетените през дистанционната връзка обороти на дружеството и оборота, регистриран с „поле 1” в компютърната програма, за което твърдим, че са фискални продажби и в този смисъл смятам, че можем да намерим обяснение за тази разлика и моля да ми дадете възможност това да бъде сторено.

АДВ. П.: Категорично възразявам. Предмет на спора е конкретен ревизионен акт ведно с ревизионен доклад. Това, което е установил органа по прихода, това е.  Не считам, че следва да се правят допълнителни изчисления и да се събират допълнителни данни, за да се поправя въпросния ревизионен акт.

В предходно съдебно заседание се установи, че органът по приходите изобщо не е правил съпоставка на претендираната от него информация, която е свалена от програмата „Детелина лайт” с отчетите по касовите апарати на трите обекта на жалбоподателя. Този пропуск на органа по приходите не може да бъде саниран в съдебно заседание, защото с това  следва да бъде саниран този обжалван ревизионен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изобщо не става въпрос да бъдат санирани каквито и да е действия на органа по приходите. Не са направени твърдяните грешки. Исканата от мен възможност касае установяване на обстоятелства, които се основават на база данни, които са част от доказателствата по делото.

АДВ. П.: На страница 6 и 7 от ревизионния доклад е отразена констатацията. Това, което е установено и съответно обръщам внимание и на първоначалното заключение на вещото лице, което е отразено на страница 14 от него, както и на отговорите на вещото лице, което беше разпитано в предходно съдебно заседание.  

 

Съдът, като взе предвид становището на страните и обстоятелството, че воденият в днешно съдебно заседание свидетел обясни принципа на работа на програмата, но с уточнение, че не говори за конкретния софтуер на жалбоподателя, че не е наясно с начина на свързване на хардуеъра на същия, използваните драйвъри, свързаните към него устройства, съдът счита, че дадената информация е „по принцип“. В тази връзка и доколкото юрисконсулт Т. излага твърдения, че ще се представи доказателства за конкретния начин на работа и начин на свързване на софтуера на жалбоподателя с допълнителни хардуерни продукти, съдът намира за необходимо да предостави на ответния административен орган възможност да докаже твърденията си, касаещи конкретните търговски обекти на жалбоподателя, поради което намира за необходимо да отложи делото за друга дата, като УКАЗВА и на двете страни задължението им да изчерпят доказателствените искания в днешно съдебно заседание, с оглед своевременното приключване на производството по делото.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.03.2016 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 19,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: