ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети януари                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2133 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен,  се явява лично и с процесуален представител адв. П., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас,редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

            Явява се вещото лице С.В.А.

          Явява  се  вещото лице С.Б.Т..

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената комплексна съдебно- техническа и счетоводна експертиза, депозирано с вх.№175/10.01.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещите лица, като снема самоличността им  както следва:

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо  образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знание и съвест.

 

С.Б.Т. 45г., българин ,българскигражданин, неосъждан,   с висше техническо  образование.

Безродство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Изготвила съм заключението, което поддържам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Изготвил съм заключението, което поддържам.

АДВ.П.- Имам  въпрос към г-н Т., въз основа на кои данни работехте, относно този програмен продукт, въз основа на диска оригиналния или на диска, който беше предоставен  допълнително, за да може да бъде четен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.-Информацията,  която съм използвал съм прочел и  в единия и в другия  диск.Аз също извлякох информация, от втория диск.   В него са тези екселски таблици, извлечени от  базата данни от програмния продукт. В единия диск е самия програмен продукт,  а в другия извлечените таблици  от базата данни. Аз също извляках данните от базата данни да ги сравня, с това което е  приложено по делото.

Въпрос на АДВ.П.- Оказва се, че програмния продукт  предоставя много възможности за работа, но реално  в  обектите са ползвали две директории – „администратор“ и „каса“ и би ли могло да се каже, че това което  в ревизионния акт  органа по приходите извежда като сума, за която казва, че е сбор от „0“ и „1“ може ли да се каже категорично дали е фискализирано или не и дали представлява продажби?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Тези две суми са отчетени от таблицата„Sell _bon  и там има поле „sell fiscal” и това поле дефинира, че  на съответния ред  съответства  една  бележка- таблица „sell _bon“. Бележка като  абстрактно понятие, това може да не фискално устройство,  но го има като данни в тази таблица  и там както  е казал производителя полето  sell fiscal” дефинира, че бележката трябва да  е фискална, но дали  зависи какво устройство е свързано към нея.

Въпрос на АДВ.П. - Не може да се установи, че към този програмен продукт  е било вързано  фискално устройство.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.-  Никъде в паметта не е указано към кой  терминал,  какъв хардуер е свързан.От базата данни това не става ясно и никъде няма таблица,  където  да  е казано  какво фискално устройство или  фискален принтер.

Въпрос на АДВ.П. - Зивиси ли тази информация  от това  кой е работил с въпросния  програмен  продукт, лицето което е вкарвало  данни и къде  и дали по предназначение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Програмата има богати  възможности  и има възможност за всеки потребител  каква информация  да въведе,  но всяка продажба   зависи от оператора, който е набрал съответната сума и артикули,   дали да бъде фискално или не. Не може да се каже дали  е чиста продажба.

АДВ.П. - Нямам повече  въпроси към  вещо лице Т., към вещо лице А. нямам върпоси.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.- Имама въпрос към в.л.Т. - Бихте ли ни казали има ли данни ревизираното лице да е използвало  други функционалности  на програмата освен тази, която касае продажбата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.–Като направих анализ  на таблиците   основно установих, че се използва  модула „Продажби“. Има доставки, прехвърлени складове, но  в тях информацията,   която беше записана  беше преди процесния период, от 2010 година и след това тези таблици нямаха  съдържание

ВЪПРОС НА Ю.К.Т. –Има въпрос към  вещо лице А.- На стр.20 по отношение  на двата последни периода месец август и септември, защо стойностите са с отрицателен знак и моля да посочи периода, месец август, за да бъде съпоставката коректна – този перод има данни до 14 –то число за използване на програмния продукт,  след което  е вече отчетено от фискалното устройство.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. –Отрицателните стойности в колона №8 на таблицата се  отнасят  до  ДДС, който е изчислен с правилото под 100 върху получената  разлика  между декларирания оборот по дневника за продажби  и общата сума на отразените  продажби като фискални и нефискални. Доколкото  в месеците август и септември 2013 година  отразените  продажби в дневника за продажби са с по- високи стойности,  околкото  тези отразени в програмния продукт „Детелина лайт“ се получават суми на продажбите,  отразени в дневника в повече, отколкото  тези в програмния продукт и затова са  посочени  като данъчна основа,   така и размера на данъка със знак минус. Периодите,  които са разгледени в ревизионния акт са от първи май 2012  до 30.09.2013 година  като в тази таблица аз съм съобразила декларираните  продажби  на лицето именно за тези периоди и съответно  сумата на отразените продажби в  програмния продукт,такива каквито колегата е установил  и колкото има отразени за целия този  период и това е разликата, която се получава с отрицателен знак. В дневника  за прожаби има отразени  в повече от колкто е в програмния  продукт, макар в графа 1  да съм писала от 01.08 до 14.08 касаят целия период.До 14-ти има информация, която се съдържа в таблиците,  а иначе дневниците  са до края на месеца.

Ю.К.Т.- Нямам други  въпроси към вещото лице.

Съдът като изслуша становищата на страните счете, че изготвената комплекса  експертиза  следва да бъде приета, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА  по делото изготвената  комплексна експертиза, изготвена от вещите лица С.В.А. и С.Б.Т..

 На вещите  лица да бъде ИЗПЛАТЕНО възнаграждение в размер, както следва: на  вещо лице С.В.  А. възнаграждение в размер на 500.00 лева от внесения по делото депозит, за нейната част от експертизата, съобразно представената справка-декларация.

 На вещото  лице С.Б.Т. възнаграждение в размер на 750.00 лева, от които  500.00 лв от внесения  по делото депозит, като задължава страните да  внесат   по  125.00 лв от  двете страни по равно, платими в 7 дневен срок от днес.

АДВ.П.- Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Т.-  Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като счете делото  за изяснен от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

         АДВ.П.-Уважаеми господин съдия, моля да приемете за основателна жалбата   на доверителя ми и  отмените  обжалвания пред Вас ревизионене акт, като  недоказан,  необоснован  и незаконосъобразен, с  оглед на подробно изложените  съображения  и фактически и правни доводи.По делото съм представила  писмени бележки, които подкрепям и моля да вземете  под внимание, а с оглед на допълнително събраните доказателства от  изслушаните в дн.с.з.заключения   искам да обърна внимание, че за пореден път се установи, че базата данни върху, която почиват  констатациите  на органа по приходите  е неотнносима към тях и не е доказано да е достоверна. Безспорно се доказа, че програмния продукт  и  информацията,  която се съдържа  в него по никакъв начин не обосновават  извода, че са укрити приходи, които следва да бъдат дообложени с ДДС и ДДФЛ.В тази връзка  като крайни задължения считам,че най-реално са вече установените  разлики от счетоводните експертизи  между декларирания данък  по ДДС в справката  декларации по месеци,  отчетена в дневниците за продажби. Именно в тази част не възразявам, че ЕТ дължи допълнителен  ДДС, ДДФЛ  така като са изчислили вещите лица Ж.Ж. и С.А. в техните първи варианти. В програмният продукт,  за който първо не се установи какво   е вкарван, не е вързано  и не може да се каже, че е вързано  фискално устройство към продукта. Категорично не е устоновено, че въпросната сума претендирана  като укрит оборот е такъв, напротив  ЕТ добросъвестно  е отчитал продажбите и в справките-декларации.Ще представя допълнителни  писмени бележки във връзка с новите доказателства.Моля да ни бъдат присъдени направените  по делото   разноски.

Ю.К.Т.-Моля да отхвърлите жалбата като недоказана и необоснована. По повод повдигнатото  възражение считам, че така  не намериха достатъчно подкрепа, обоснована от събраните доказателства  в хода на  ревизионното производство така и  в съдебното дирене. Връзката между  данните въз основа, на които са определени задълженията не е спорна и най- малкото е опровергана от тези доказателства. Не се наведоха съмнения за автентичност  на данните  и начина на обработка.Органът по приходите са направили   правилни  изводи, подробни съображения са изтъкнати в решението на директора  на  ОДОП. Моля за възможност за писмени бележки. Претендирам  разноските  по делото в размер на 3782 лв, както и направените разходи за експертизи. Правя възражение  за прекомерност на възнаграждението на жалбоподателя   предвид не толкова голямата сложност на въпроса.

Съдът определи 10 дни за представяне на писмени бележки  на страните  по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: