ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 11.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  единадесети май                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 2133 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

           

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът докладва, постъпила информация, съдържаща се в диск с файлове, свалена по реда на  чл.140 ДОПК  от  базата данни, локализирана  от хард диска на един от компютрите в обект  „Коктейл- бар”, стопанисван от ЕТ „Вес Арсенал”- В.Г..

Адв.П. - Моля да ни бъде връчено копие от диска.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че доказателството, представено от ответния  орган не е получено от жалбоподателя ПРЕДОСТАВЯ в днешното съдебно заседание  копие от диск с надпис „Вес Арсенал” на адв. П..

Съдът докладва  и постъпила молба от 07.04.2016 година на адв. П. с доказателствени искания,  връчена на ответния  орган, по която  съда е постановил  определение в закрито съдебно заседание на 25.04.2016 година. Съдът констатира, че  по  негово разпореждане  №2072 от 01.04.16 година,  до настоящия момент  не е внесен определения депозит за назначаване на допусната комплексна съдебно-техническа и съдебно- счетоводна експертиза.

Адв.П.-Разпореждането не подлежи на обжалване, но считам че в конкретния случай назначаване на подобна експертиза е неправилно, защото се измества доказателствената тежест. Ние сме заявили, че въпросната програма „Детелина лайт” не е ползвана за отразяване на оборотите в обектите, които той е стопанисвал.Обратното твърдение, както и представянето на въпросните справки на ответника и поради това считам, че в този случай той следва да докаже, че денните от програмата действително представляват  обороти. Позволявам си да отбележа, че при разпита на свидетеля, представител на фирмата съставител, последния заяви, че тази програма е програма „Складово стопанство” и с нея по никакъв начин не могат да се отразяват обороти, защото първо не е ясно кой работи с тази програма, какво като информация е вкарвал с нея, за какво е ползвал и най-вече какво устройство е поставено на изхода, което може да бъде както касов апарат така и друго принтиращо устройство.Всички обороти на процесните  обекти, предмет на проверката  са отчетени  с действащите касови апарати на фирмата с дистанционна  връзка към НАП. Поради което въпросната програма няма нищо общо с дейността и оборотите на фирмата.След  като ответника  го твърди това, нека да докаже.Що се касае до счетоводната част, по делото е приета счетоводна експертиза, която не е оспорена от нас,  някакво оспорване имаше от страна на ответника, касаещо разминавания. Ако действително поддържат това свое становище, то да си поискат нова счетоводна експертиза. Твърдението на  този отрицателен факт, че програмата не е  ползвана за отразяване  на обороти е достатъчно основание ответника да поеме доказателствената тежест, че в ревизионния акт, посочените цифри касаят скрити обороти. Не може с всяко едно заседание да се представят нови  данни и цифри, при положение, че ние оспорваме  конкретен  ревизионен акт с конкретни  цифри и твърдим, че тя няма нищо общо с оборота на фирмата. По отношение  на техническата експертиза  не виждам как вещото лице би могло да установи, сега 2016 година, как е ползвано, кой е ползвал  въпросната програма през 2013 г. и 2014 г.

Ю.к.Т.- Считам, че съдебно-техническата експертиза и съдебно-счетоводната са относими към предмета на доказване и тежестта на доказване не се измества, ако бъде извършена  такава особена  комплексна експертиза.Продължавам да твърдя, че няма неяснота, относно характера на данните  и това са именно компютърни данни, които са в делото и нищо извън него. Това  остава  неясно за жалбоподателя, но не и  за нас.Възможностите на тази програма са достъпни за всеки  един, самата програма онлайн дава опции да се пробва  и това как ще се отразят  данни  в нея.Това е общодостъпна информация и при всички положения органите по приходите са достатъчно компетентни да я ползват при извършване  на ревизията. Чисто техническите способи за сваляне на информация досега не са поставяни  под въпрос,  дали това е негова база, кой ги е създал  тези данни, такъв въпрос не е  повдиган.Той не е оспорил, че тези данни са снети от неговите сървъри.Считам, че  е напълно уместна подобна  комплексна експертиза.

Адв.П. – Относно компютърната конфигурация, по какъв начин приходните органи доказват, че тази конфигурация  е ползвана само за тези четири обекта, това не се знае. По повод на това, че всеки  път показвате различни  цифри. В ревизионния акт органа по приходи твърди, че отчетения оборот с маркер „0” е 380000 лв, а в справка се сочи сума около 344 000 лв.

Предвид становището на страните  съдът  напомни на същите, че настоящото  производство  се провежда  по общия ред на чл.119 ДОПК, но след протичане на ревизията  по особения ред на чл.122, ал.1 и ал.2 от същия кодекс. В тази връзка  в първото по делото заседание съдът е указал на страните доказателствената  тежест на всяка от тях,  като на първо място в тежест на административния  орган е  задължението да докаже наличие на предпоставките в чл.122, ал.1 от ДОПК, а в случай, че същите бъдат доказани, в тежест на жалбоподателя е да обори приетите за установени  констатации и направените въз основа на тях правни изводи от страна  на административния орган по съществото на спора. Доколкото към настоящият момент  за съдебния състав  липсва пълно виждане по въпроса  доказал ли е административния  орган  посочените по- горе обстоятелства и съответно следва ли ответника да доказва  обстоятелствата,   попадащи под условие в негова тежест, както и с оглед спазване на принципа за безпристрастност,  който би бил нарушен, ако съдебния състав  вземе отношение по същество в настоящата фаза на процеса  по събиране на доказателства, Съдът се счита длъжен  да събира доказателства и относно  двете хипотези, т.е. както относно  обстоятелствата  около доказване наличието на предпоставките на чл.122, ал.1 от ДОПК, така и такива по съществото на спора, в случай че не бъдат приети за доказани тези обстоятелства. В тази връзка съдът е разпоредил посочената  комплексна експертиза,  която в случай, че бъде прието за установено  по решението, че административния  орган е доказал вмененото в негова тежест обстоятелство, информацията  от същата експертиза  би била необходима  за проверка  защитната теза на жалбоподателя по същество. В тази връзка съдът повторно в днешното съдебно заседание  постави въпроса  за заплащане на посочения депозит.

         Адв.П.- Считам, че следва да се поделят разноските, експертизата касае и двете страни.

         Ю.к.Т. - Няма да е справедливо да заплащаме, има приложени справки от фирмата производител, такива несъответствия са очевадни.

Повторно в днешно съдебно заседание  съдът постави въпроси за заплащане на посочения депозит, като доколкото изводите от поставената  експертиза действително касаят тезите и на двете страни  в една или друга част от поставените задачи, намира за оправдано да отмени  свое разпореждане №2072/01.04.16 година, постановено в  закрито заседание, в частта в която е определил в тежест на жалбоподателя да заплати депозит за изготвяне на експертизата  в размер на 1000 лева, и вместо това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Определеният депозит от 1000 /хиляда/ лева да бъде заплатен от двете страни както следва: 600 /шестстотин/ лева в тежест на жалбоподателя, платими в 7-дневен  срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас и 400 /четиристотин/ лева  в тежест  на ответния орган, платими в същия срок. В същият срок страните могат да поставят и допълнителни въпроси към експертизата, като към задачите поставени от съдебния състав по посочената експертиза, съда намира за необходимо до допълни указанията в счетоводната част, като задължи  счетоводния експерт  при изготвяне на заключението си да използва и  данните от справките-декларации депозирани от жалбоподателя, наред с останалите източници на информация,  относно спорните периоди.

Съдът като взе предвид, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита че същото не следва  да бъде приключвано  и следва да бъде отложено за друга  дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016 година от 13:00 часа,  за която дата и час страните са  редовно  уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: