ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 07.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На седми декември                                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2133  по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен,  се явява лично и с процесуален представител адв. П., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

            Не се явява се вещото лице С.А.

         Не се явява  вещото лице С.Т..

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че с молба входящ № 10919/28.11.2016 г.вещото лице  С.Б.Т.  уведомява съдебния състав,  че към настоящия момент работи по назначената съдебно-техническа експертиза, но поради големия обем на материала моли за предоставяне на допълнителен  срок за изработване на поставените задачи в комплексната експертиза.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.- Уважаеми господин съдия, вещото лице не ме е потърсило до ден днешен, не ми е поскал софтуера  и не е работило по програмата.

АДВОКАТ П.: Да се даде възможност на вещото лице да  изготви експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде възможност на експерта да изготви експертизата.

Съдът намира за необходимо да предупреди експерта по назначената експертиза за необходимостта своевременно за датата на следващото съдебно заседание да изготви и представи същата в срок, а при невъзможност да изложи конкретни и обективно възпрепятстващи причини за изготвянето й, в срок не по-късно от две седмици преди датата на следващото съдебно заседание.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото не е  изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се призове вещото лице С.Б.  Т.  за посочената дата и час, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА  за необходимостта своевременно за датата на следващото съдебно заседание да изготви и представи същата в срок, а при невъзможност да изложи конкретни и обективно възпрепятстващи причини за изготвянето й, в срок не по-късно от две седмици преди датата на следващото съдебно заседание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА експерта С.Б.  Т., че при неизготвяне на заключението му за датата на следващото съдебно заседание съдът ще отмени протоколното си определение, с което експертизата е допусната и ще се произнесе съобразно събраната до момента  доказателствена съвкупност.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: