ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2132 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

         За ВНОСИТЕЛЯ – Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призовани, се явява прокурор Тиха Стоянова.

         ОТВЕТНИКЪТ – „СИТИ ГРУП 76” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по Предложение на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Бургас на основание чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН против „СИТИ ГРУП 76” ЕООД.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

АДВ. Ц.: Оспорвам предложението. Няма да соча доказателства.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предложението на БОП е основателно. Моля да го уважите. В случая безспорно е налице постановена и влязла в сила осъдителна присъда по силата на която физическото лице - представител на „СИТИ ГРУП 76” ЕООД е осъдено за осъществено престъпление по чл. 255 от НК, поради което дружеството се е обогатило със сума от така извършеното престъпление. В този смисъл са налице предпоставките регламентирани в чл. 83 и следващите от ЗАНН, поради което моля да постановите съдебен акт, с който да наложите административно наказание – имуществена санкция в размер на 113 099.34 лв., съставляващи придобитата от юридическото лице облага.

АДВ. Ц.: Оспорвам предложението. Моля, същото да бъде оставено без уважение. За същото деяние дружеството е понесло финансова санкция с издаден ревизионен акт от 2009 г. и образуваното въз основа на него изпълнително дело срещу дружеството на Държавен съдебен изпълнител – С.А. с район на действие РС - София за неплатени в срок публични държавни вземания. Считам, че дружеството не следва да бъде наказвано два пъти. Алтернативно Ви моля ако решите да наложите санкция, да редуцирате санкцията до минимално предвидения в закона размер.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: