ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  1886             

гр. Бургас, 07.08.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас,ХХІІ-ри  административен състав, в закрито заседание на седми август  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                  

      СЪДИЯ:  ДИАНА ПЕТКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Петкова адм.д. № 2131 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на ***,със седалище и адрес на управление гр.Бургас,представлявано от управителя М.А.Х. против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-534-0338098/02.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП,като се иска неговата отмяна ,както и на осн.чл.60 ал.5 АПК-спиране на допуснатото с разпореждането предварително изпълнение на обжалвания административен акт.

Ответникът – Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП,  представя на 7.08.2018 год. административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

С обжалваната заповед, на основание чл.186, ал.1, т.1, б „а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – магазин за авточасти, находящ се в к.к „Слънчев бряг“, сграда“Флорес парк“ , ***, стопанисвано от  ***и забрана за достъп до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е издадено при допуснато съществено процесуално нарушение. Оспорва се факта на извършено административно нарушение,тъй като административния орган не е доказал неизпълнение на задължението за издаване на касови бележки. Твърди се още, че заповедта не е надлежно мотивирана. Липсва издаден акт, с който да е определен размера на глобата за твърдяното нарушение, което лишава лицето от възможност да се защити по реда на чл.187, ал.4 от ЗДДС. Сочи че се касае до маловажно нарушение,тъй  нарушението се състои в неиздаване на касова бележка за един лев,както и че са налице обективни причини,а именно сериозно заболяване на управителката-съпруга на продавача.Моли се съдът да отмени разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка,както и да спре на осн.чл.60 ал.5 АПК допуснатото с разпореждането предварително изпълнение на административния акт до окончателното произнасяне по настоящата жалба.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

В хода на оперативна проверка на 28.07.2018г., в 16.50 часа, в търговски обект – магазин за авточаст, находящ се в ***, ***, стопанисван от ***, е извършена контролна покупка от инспектор по приходите  на 1 бр. автомобилна крушка 12V, заплатена в брой от проверяващия екип преди легитимация. При покупката не е издадена фискална касова бележка от наличното фискално устройство модел  Daisy Perfect S-KL, с рег. с ИН на ФУ DY359981  и ИН на ФП 36455789, нито ръчна касова бележка от кочан с касови бележки при плащането на стоката. След легитимацията на органите по приходите се отпечатва дневен финансов отчет с № 0000248/28.07.2018г.,  от който е видно, че горепосочената продажба не е отразена като регистрирана чрез издаване на фискален бон. Фактическата наличност на паричните средства в касата е в размер на 11 лева, съгласно опис на паричните средства в касата,изготвен от А.Б.-продавач. Отчетените чрез фискалното устройство сума са 0.00лв. Фискалното устройство поддържа функциите „служебно въведени“, „служебно изведени“ суми. Контролните органи установяват положителна разлика в касовата наличност в размер на 11 лв ,които съставляват 100%неотчетени приходи.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система. Изрично е акцентирано на факта, че констатираното нарушение „неиздаване на касов бон или надлежен заместващ документ“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите, попада в хипотезата "трудно поправима вреда" по чл. 60, ал. 1, предл.4 от АПК.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, е направено за конкретния  случай и е изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице. Допуснатото предварително изпълнение е мотивирано и с факта, че при извършената проверка е установена касова разлика  между наличните парични средства в касата и тези, маркирани във ФУ,като те съставляват 100% неотчетени приходи, както и с непогасени публични задължения в размер на  10 561.29 лв. към 1.08.2018 год.лв.,както и  декларираните финансови резултати от дейността на дружеството за 2015год.,2016 год. и 2017 год.,които при съпоставяне с местоположението на обекта –на оживена улица в централната част на курортния комплекс и средно-дневните обороти за този тип дейност се явяват нереално ниски.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да отбележи и следното:

Действително, редакцията на нормата на чл.187, ал.4 ЗДДС позволява да се направи привръзка с паралелното административно-наказателно производство, тъй като предоставя възможност на органа, наложил ПАМ, да прекрати мярката по молба на административно-наказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Налагането на ПАМ е свързано с извършено административно нарушение, но двете производства са самостоятелни, различни и се развиват по различен процесуален ред – по реда на АПК и на ЗАНН. В случая липсата на данни за издадено наказателно постановление за същото административно нарушение, обосноваващо евентуално нарушение на правото на защита, свързано с привилегирования състав по чл.187, ал.4 ЗДДС, не е основание да се даде превес на интереса на частния субект. Налице е защитим значим държавен и обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 АПК.

Неснователно е възражението ,че е налице маловажен случай,с оглед ниската стойност на неиздадената касова бележка.Това обстоятелство би имало значение при определяне размера на наказанието и е неотносимо към допуснатото предварително изпълнение.В този смисъл е и неоснователно и възражението за заболяването на управителката на търговското дружество-съпруга на продавача по твърдения на жалбоподателя.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено. По изложените съображения е неоснователно и искането по чл.60 ал.5 АПК –спиране на допуснатото предварително изпълнение.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ***,със седалище и адрес на управление ***,представлявано от управителя М.А.Х. против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-534-0338098/02.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП,ведно с искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение до окончателното решаване на спора по  настоящата жалба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: