ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2131 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ВИЗУАЛ“- Д.Д., представлявано от Д.П.Д., редовно и своевременно призован,  не се явява. Представлява се от адв.П. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. П.: Моля да не се дава ход на делото.Моля делото  да бъде спряно, тъй като е издадено наказателно постановление, което е обжалвано и е налице висящ процес по  административно нарушение по неиздаване на фискален бон за контролна проверка. Представям доказателства за подадената жалба.

По така направеното искане съдебният състав намира, че съобразно практиката на ВАС производството по обжалване на заповедта за налагане на принунудителна административна мярка „запечатване на обект“ е самостоятелно,  като хода на едното не обвързва  и не предпоставя  изхода на другото, поради което

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да спиране на настоящото дело

Определението  подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7 дневен срок от уведомяването на ответния орган с частна жалба пред ВАС.

 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба на ЕТ „ВИЗУАЛ“- Д. Д.,с ЕИК 200254506, със съдебен адрес : гр.Бургас, ул.“Сливница“ № **, против ПАМ, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-237-0264883/31.07.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган да установи наличие на процесуално-правните  и материално-правните предпоставки за издаване на оспорения административен акт. Указва на всяка от страните, че при позоваване на позитивни  факти и обстоятелства, в  тежест на позовалата  се  на тях страна да установи наличието на същите.

Докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.П.- Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по  делото  постъпилата административна преписка.

 

Съдът, оглед изявлението на процесуалния представител на  жалбоподателя  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.П. - Моля да уважите жалбата по аргументите, изложени в нея.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: