ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1884

 

7.08.2018 год., град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, ХХІІ-ри административен състав, на седми август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

                                               Председател: ДИАНА ПЕТКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2130 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба, подадена от „Атлантик Уей“ ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.Твърдица, представлявано от С.Г.Б.против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ОП-538-0131503/2.08.2018 год.на Директор на Дирекция “Контрол“ в ТД на НАП-Бургас.С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Ответникът –Директор на Дирекция “Контрол“ при ТД на НАП-Бургас  представя на 7.08.2018 год. административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА.

Със Заповед № ОП-538-0131503/2.08.2018 год. издадена от Директор на Дирекция“Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, /компетентен орган съгласно чл.186, ал.3 от ЗДДС,/ за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, е наложена на осн.чл.186 ал.1 т.1 б“а“ЗДДС принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – склад за дървен материал,находяш се в гр.Нова Загора,ул.“Асеново шосе“№1,стопанисван от „Атлантик Уей“ЕООД и забрана достъпа до него за срок от 14/четиринадесет/ дни.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, за което са посочени следните фактически основания:1.извършена продажба на 27.01.2018 год. в 16.50 ч.на 3 куб.м. дърва на стойност 240 лв.,след заплащането от клиента в брой не е издаден ФКБ  от наличното в търговския обект фискално устройство в работен режим:2.в изведената разпечатка КЛЕН за периода 01.01.2018 год.-27.06.2018 год.от наличното в обекта ФУ в диапазон около 16.50 ч. на посочената дата не е отразена продажба в размер на 240 лв.3.При разчет на касовата наличност контролните органи установяват разлика от 30.61 лв.,като фискализирания оборот за деня на проверката/27.06.2018 год./ е 5.36 лв.,а фактически преброената наличност на парични средства в касата е 35.97 лв.или близо 85% неотчетени приходи.Няма декларирани въведени или изведени пари от касата.4.Задълженото лице е регистрирано по ДДС 5.Средно-дневните обороти са ниски,като се има пред вид вида на упражняваната дейност и местоположението на обекта.Фискализирания оборот за м.март 2018 год. е 3 014 лв.или 97.23 лв. среднодневен оборот,за м.април 2018 год.-1 248.09 лв. или 41.60 лв.среднодневен оборот,за м.май е 2 170.47 лв. или 70.02 лв. среднодневен оборот.   

Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е и че с извършването на нарушението се е стигнало до отклонение от данъчното облагане чрез неиздаване на ФКБ за извършените продажби, препятстващо възможността за проследяване на оборота. Необходимостта от предварителното изпълнение е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние  и индиректно от степента на неговата обществена опасност. Търговецът е извършил административно нарушение, с което засяга основния ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността неотразяването на продажби чрез неиздаване на ФКБ да се превърне в системно нарушение и да се коригира неговото поведение към спазване на отчетността и начисляването на дължимите данъци върху, реализираните обороти. По- ранното налагане на ПАМ ще предотврати възможността да се допусне отново административно нарушение от същия търговец и препятства опасността незаконосъобразното поведение да се превърне в практика, като представлява и превенция на непосредствено настъпващите вреди за фиска.

 

 

 

Разпореждането, с което е допусната предварителното изпълнение на заповедта, е незаконосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.Следва да се има в предвид, че когато законодателят с норма в закона допуска предварително изпълнение на някоя категория административни актове, той предпоставя, че за тази категория актове, с оглед техния предмет и обществените отношения, които охраняват, се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Само в тези случаи може да се обобщава, че всеки административен акт от тази категория защитава особено важни интереси – държавни и обществени и именно това налага неговото предварително изпълнение. Във всички останали случаи административният акт подлежи на изпълнение след влизането му в сила, тоест принципа е, че административните актове се изпълняват след като влязат в сила, а хипотезата, при която на акта е придадено предварително изпълнение със закон е изключение, като в тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. Приложението на чл.60, ал.1 от АПК за всеки административен акт, когато за този акт законът не предвижда предварително изпълнение, не е разума на закона вложен в тази разпоредба.

В случая административния орган формално е изпълнил задължението си да мотивира предпоставките по чл.60 ал.1 АПК,като е направил декларативно и общо позоваване върху тях,без да ги обвърже с конкретните факти и вреди.Констатираното при проверката нарушение,че не е издаден касов бон за извършената покупка не обосновава доводите в заповедта,за създадена от търговеца организация на дейността му с цел отклонение от данъчното облагане,от което за фиска биха последвали значителни и трудно поправими вреди.Вярно е че обществените отношения,свързани с конкретното отчитане на продажбите на стоки или услуги във или от търговски обекти са пряко свързани с фискалните интереси на държавата и предполагат засилена охрана,но в законово очертаните рамки-съобразно целите на закона/чл.4 ал.2 АПК/ и без да се засягат права и интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта,за която акта се издава/ чл.6 ал.2 АПК/.В конкретния случай твърдяното от административния орган нарушение е извършено на 27.01.2018 год.,а е установено на 27.06.2018 год.При това положение не става ясно какво налага допускането на предварителното изпълнение на ПАМ  за нарушение извършено пет месеца преди неговото откриване.Не би могло да се говори за установена от търговеца практика за неспазване на правните регламенти тъй като липсват доказателства в тази насока.Констатираната разлика в касовата наличност за дата 27.06.2018 год.,както и средномесечните оборите за м.март,април и май 2018 год. също по никакъв начин не обосновават изводите в заповедта за създадена от търговеца организация на дейността му с цел отклоняване от данъчно облагане,от което за фиска биха произлезли значителни и трудно поправими вреди.По делото липсват доказателства ,а и твърдения търговеца да е извършвал преди това и други нарушения от същия вид за които да е наказван.Освен това видно от Протокол  №0131503/27.06.2018 год. при извършване на проверката от същата дата е  осъществена контролна покупка на стойност 5.35 лв.,заплатена в брой ,при което е издаден ФКБ.Не става ясно административния орган излагайки съображения за наличието на предпоставки за отклоняване от данъчно облагане имал ли е пред вид издадената от търговеца касова бележка от 27.01.2018 год. в 16.40 ч. за покупка на 3 куб.м. дървесина на стойност 240 лв.,както и  Констативен протокол от 30.01.2018 год. на „Софтконсулт-Пасков и с-ие“ за наличието на повреда в ЕКАФП,идентично с посоченото в заповедта,собственост на „Атлантик Уей“ ЕООД.

 Целта на предварителното изпълнение на наложената ПАМ е различна,поради което е недопустимо мотивирането на разпореждането по чл.60 ал.1 АПК с постигането на целите на ПАМ-предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия видохрана интересите на държавния бюджет от правилно отчитане на продажбите и определяне размера на публичните задължения.Утежняващата мярка по чл.60 ал.1 АПК следва да съдържа мотиви за всеки конкретен случай.Такива индивидуални мотиви в случая липсват.

         С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, Административен съд гр.Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-538-0131503/2.08.2018 год. изд.от Директор на Дирекция“Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                         СЪДИЯ: