ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.07.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                  ХXІ-и административен състав, на шести юли и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 212 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:35 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене  в 13:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „***” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

                                                                                                                                                                                                                                  

ОТВЕТНИКЪТ –  директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт Ж., с пълномощно, находящо се на лист 590 по делото.

 

Гл.юрисконсулт  Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение № 1018/07.06.2017г. съдът е допуснал служебно съдебно-счетоводна експертиза с посочени конкретни задачи към вещото лице. Определил е и първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 300 (триста) лева, вносим от „***“ ЕООД, в едноседмичен срок от съобщението, в който срок следва да представи по делото документ за изцяло внесения депозит. Към момента не са представени доказателства депозитът да е внесен и вещото лице не е било призовано.

 

Гл.юрисконсулт Ж.: Да се даде възможност на жалбоподателя да внесе депозита във връзка с допуснатата служебно съдебно-счетоводна експертиза. Вероятно срокът е бил кратък. Моля да ми бъде дадена възможност да соча допълнителни доказателства до следващото съдебно заседание.

 

Съдът като съобрази, че за определението от 07.06.2017г. оспорващата страна е уведомена чрез адв. Б. на 15.06.2017г., като до момента не е изразил никакво становище, то следва да се приеме, че на оспорващата страна следва да се даде последна възможност в едномесечен срок от днес да внесе определения от съда депозит по служебно допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. Същевременно съдът следва да уведоми страната, че при невнасянето на депозита по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и в новия срок, то на основание чл.161 от ГПК, във връзка с параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ДОПК, съдът ще приеме за доказани фактите, относно които оспорващата страна е създала пречки за събиране на доказателства, а именно, че административният орган е посочил вярно задълженията в оспорения акт.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОДЪЛЖАВА срока за представяне на доказателства по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с едномесечен срок от днес;

УКАЗВА на „***” ЕООД, че при невнасянето на депозита по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и в продължения срок, то на основание чл.161 от ГПК, във връзка с параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ДОПК, съдът ще приеме за доказани фактите, относно които оспорващата страна е създала пречки за събиране на доказателства, а именно, че административният орган е посочил вярно задълженията в оспорения акт.

Определението не подлежи на обжалване.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 06.10.2017г. от 09:30 часа, за която дата и час страните са уведомени, ответникът от днес, а оспорващата страна при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

За последиците от неизпълнението на указанията за представяне на депозита, жалбоподателят да се уведоми чрез адв. Б. със съобщение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:59 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: