ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 30.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на тридесети март и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 212 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Ю Ес Джи Трейдинг” ЕООД, редовно призован, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ –  директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт  Ж., с пълномощно от днес.

 

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ: Моля съдът да не дава ход на делото. Съображение сме изложили в придружителното писмо към административната преписка до Административен съд  Бургас. Подробно сме посочили мотиви защо жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като просрочена.

С подадената жалба по административния ред не е било приложено пълномощно на адв. Б.. Решаващият орган е разгледал изпратената административна преписка от ревизиращи органи и в същата е налично пълномощно на адвоката, но то е във връзка само с получаване на ревизионни актове, издадени на дружеството. На основание чл.147 от ДОПК на жалбоподателя е изпратено уведомление да отстрани нередностите, а именно да представи пълномощно от което е видно, че адв. Б. има право да обжалва ревизионния акт. По делото има възражение от адв. Б., че не му е връчен екземпляр от процесното уведомление. Съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от ДОПК уведомлението за нередности се изпраща на жалбоподателя, а не на пълномощника, който е подал жалбата. Във връзка с изпратеното уведомление на декларирания електронен адрес, жалбоподателят и към настоящия момент не е удостоверил получаването му. Независимо от горното, с писмо чрез пощенски оператор в дирекция „ОДОП“ е постъпила молба от адв. Б., ведно с приложено ново пълномощно. След произнасяне на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас с решение 314/30.12.2016 при преглед на пълномощното се установи, че адв. Б. не е упълномощен да получава решенията на директора на дирекция „ОДОП“, а съгласно представеното пълномощно той може да представя дружеството пред всички съдилища. В пълномощното е посочено, че адв. Б. има право да обжалва решенията на териториалния директор на НАП, както и да представлява дружеството в производства пред съдилищата до приключване на влязъл в сила съд акт, но няма пълномощно да получава решения от дирекция „ОДОП“. Именно въз основа на това решението е изпратено на актуалния електронен адрес на жалбоподателя. В тази връзка представям справка за общата регистрация на задълженото лице, от което е видно, че е изпратено от най-актуалния електронен адрес. Същият електронен адрес е ползван по време на ревизията. Считам, че жалбата е недопустима, подадена е извън срока от адв. Б., който не е имал мандат да подава жалба срещу оспорвания пред съда ревизионен акт. Получено е електронно съобщение на 04.01.2017г. на актуалния адрес, на който са изпращани всички съобщения до ревизирания субект в ревизионното производство. Решението е изпратено на адв. Б. по пощата и той е удостоверил получаването му на 06.01.2017г. Считаме, че решението е било редовно връчено по чл.30, ал.6 от ДОПК, а именно на декларирания електронен адрес на дружеството, поради което срокът за обжалване е започнал да тече, считано от 05.01.2017г.

 

След като съобрази подробните съображения, изложени от представител на ответника за наличие за процесуални пречки по даване ход на делото в настоящото съдебно заседание.

С оглед разрешаването на въпроса за допустимостта на жалбата съдът намира, че не следва да даде ход на делото в днешното съдебно заседание, като се предостави възможност на оспорващото дружество, чрез адв. Б. в 7-дневен срок от съобщението да изложи съображенията си относно спазването на срока за подаване на жалбата до съда.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не дава ход на делото;

Дава възможност на жалбоподателя чрез адв. Б., в седемдневен срок от съобщението, да изложи съображенията си относно допустимостта на жалбата, инициирала съдебното производство, след като се запознае с мотивите на ответника, изложени днес.

 

За процесуална икономия следва да се насрочи делото за друга дата, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание за 11.05.2017г. от 13.45 ч., за която дата и час страните са уведомени.

 

Да се изпрати препис от протокола на адв. Б. с изрични указания, че в 7-дневен срок от получаването следва да изрази становище по доводите, изложени от ответника относно недопустимост на жалбата поради просрочието й.

В съобщението да се впише изрично, че при липса на становище в предоставения срок съдът ще приеме, че оспорващото дружество „Ю Ес Джи Трейдинг” ЕООД е уведомено за решението на директора на дирекция „ОДОП“ на 04.01.2017 г. на актуалния му електронен адрес в изпълнение на нормата на чл. 30, ал.6 от ДОПК, с правните последици от това.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на срока за адв. Б..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: