ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 11.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на единадесети май и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 212 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Ю Ес Джи Трейдинг” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

                                                                                                                                                                                                                                  

ОТВЕТНИКЪТ –  директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт  Ж., с пълномощно, находящо се на лист 590 по делото.

 

Гл.юрисконсулт  Ж.: Да не се даде ход на делото по съображенията, изложени в предходното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, както предвид редовната процедура по призоваване на страните, както и поради следните съображения:

Адм. орган е изпратил съобщение за решението на директора на дирекция ОДОП Бургас на 04.01.2017 г. на ел. адрес на оспорващото дружество. На същата дата видно от л. 7 по делото е получено потвърждението за полученото писмо. Същевременно  от справката за изпратените препоръчани писма – л.8 от делото се установява,че на 03.01.2017г., т.е. предния ден преди пращане на ел. съобщение е изпратено препоръчено писмо до оспорващото дружество с приложено решението на директора на дирекция ОДОП Бургас. Последното е връчено на 06.01.2017г. чрез адв. Б..  Видно от мотивната част на решение 314/30.12.2016г. решаващият орган е приел,че са изпълнени указанията по отстраняване на жалблата на дружеството, и е представено надлежно пълномощно на адв. И.Б.. С жалбата по административен ред адв. Б. е посочен като съдебен адресат на дружеството.  В този смисъл следва да се приеме, че длъжностното лице Н.К. не е следвало на 04.01.2017г. да изпраща съобщение за решението на решаващия орган на ел. адрес на дружеството, а е трябвало да изчака връщането на съобщението до съдебния адресат с  препоръчаното писмо от 03.01.2017г. В случая съдът приема, че актуалното и относимо към настоящия спор уведомление на дружеството е уведомлението, извършено с препоръчаното писмо до съдебния адресат Б., а не изпратеното на ел. адрес съобщение от 04.01.2107г.  Съображенията, изложени в предходното съдебно заседание от ответника, биха могли да бъдат съобразени само в случай, че оспорващото дружество не е посочило съдебен адресат, но не и когато това дружество- жалбоподателят изрично указва чрез кого да бъдат връчвани съобщенията до него. В този смисъл съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Ю Ес Джи Трейдинг” ЕООД против ревизионен акт № ****. на началник сектор и главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №314/30.12.2016г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

Гл.юрисконсулт  Ж.: Оспорвам жалбата, която е бланкетна от 3 изречения, която е неоснователна и недоказана. Няма конкретни възражения, както към издадения акт, така и към директора на ОДОП Бургас. Нямам доказателствени искания. Представили сме изцяло ревизионната преписка по делото. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като съобрази изложеното в жалбата до съда, че твърдението е неправилно, като липсват конкретизирани съображения относно този извод на жалбоподателя, намира, че следва да му даде възможност да изчерпи доказателствените си искания по събирането на доказателства, включително и чрез използването на специални знания, с които съдът не разполага в 7- дневен срок от съобщението.

По изложените съображения и по доказателствата съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени документи, като доказателства по делото.

На основание чл.170, ал.1 от АПК УКАЗВА, че административният орган трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в ревизионен акт № ****., и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от съобщението до адв. Б. чрез използване на специални знанията, с които съдът не разполага, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на  06.07.2017г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14: 09 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: