ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                  ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 212 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 09:36 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 9:38  часа, се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „***” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.                                                                                                                                                                                                                         

ОТВЕТНИКЪТ –  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото опреди.

 

            По хода на делото:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ  Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът  приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 9951/20.09.2017 г. документи, предоставени от ответника по делото.

ДОКЛАДВА и постъпило с писмо вх. № 9952/20.09.2017 г. от ответника заверено копие на Ревизионен доклад № Р-02000216000820-092-001/15.08.2016 г.

По делото не са представени от оспорващата страна доказателства за внесения депозит по служебно допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, и в продължения от съда срок. Няма и искане за ново продължаване на срока.

 

ЮРИСТКОНСУЛТ Ж.: Моля да се приемат представените доказателства - заверено копие на РД, както и доказателствата за подписването с електронен квалифициран подпис на лицата, издали РД, РА и ЗВР.

Представям и моля да се приемат като доказателства по делото последните страници на ЗВР от 26.04.2016 г. и 30.05.2016 г., от които става ясно, че същите са подписани с квалифицирания електронен подпис. Уточнявам, че същите са представени по делото, но липсва страницата, от която се вижда, че същите са подписани с електронен подпис.

Моля, съдът да отмени определението, с което е назначил служебно съдебно-счетоводна експертиза, тъй като на два пъти е отлагано делото и жалбоподателят не е внесъл указания депозит.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствените искания, заявени от ответната страна, съдът приема следното:

Докладваните документи в днешно съдебно заседание, както и представените днес от гл. юрисконсулт Ж. са относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат приети като доказателства.

          Що се отнася до искането за заличаването на служебно допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира искането за неоснователно, тъй като фактите и обстоятелствата, които се цели да бъдат установени с тази експертиза са относими към предмета на спора. Невнасянето на депозита от задължената за това страна, е основание съдът да приеме за осъществени фактите съгласно уредбата на процесуалния закон, каквито указания са дадени с определението на съда от предходно съдебно заседание и същите своевременно са съобщени на представителя на оспорващата страна – адвокат Б.. Евентуално представяне на доказателство за платения депозит след указания срок, ще бъде несвоевременно изпълнение на указанията на съда и ще има за правна последица налагането на глоба на страната, която би станала причина за отлагането на делото, но последното не е пречка за приемане на докзателството, което е допуснато, а именно заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

          В този смисъл, съдът намира, че не следва да бъде заличавана допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, поради което

 

       О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за отмяна на определение № 1018/07.06.2017 г. по настоящото дело.

Определението е окончателно.

         

По доказателствата съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладваните в днешното съдебно заседание и предоставени от ответника по делото с писмо вх. № 9951/20.09.2017 г. и писмо вх. № 9952/20.09.2017 г., както и днес представените такива документи, като доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, чрез адвокат Б., в 7-дневен срок от съобщението да се запознае с днес приетите от съда доказателства и изчерпи доказателствените си искания в случай, че има такива.

 

За събиране на доказателства, съдът

                             

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА открито съдебно заседание за 07.12.2017 г. от 11.15 часа, за когато ответникът уведомен от днес, а оспорващата страна да се счита уведомена на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

За предоставената днес възможност на оспорващата страна да се изпрати нарочно съобщение на сочения в жалбата съдебен адресат – адв. Б..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: