Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    614               /31.03.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                         ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Георги Чинев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 212/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът А. Д.С. *** е оспорила решение № 2052/2014г. постановено по АНД №4252/2014г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 289/14г. на Община Созопол. С наказателно постановление № 189/22.08.2014г. издадено от кмета на Община Созопол на касаторката е наложено наказание глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл.7б, ал.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол. Касаторът счита, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено издаденото против нея наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процедурата регламентирана в ЗАНН. Нарушението е установено по несъмнен начин, а наложеното наказание е справедливо по размер. С тези мотиви е потвърдил наказателното постановление.

Решението е недопустимо.

Пред районния съд А. Д.С. е обжалвала наказателно постановление № 189/22.08.2014г. издадено от кмета на Община Созопол. Съдът в мотивите си е обсъдил законосъобразността на обжалваното НП, в диспозитива е потвърдил друго НП - наказателно постановление № 289/14г. Това противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт постановен по дело разглеждано по реда на ЗАНН вр. с НПК не може да бъде изправено по реда на инстанционният контрол. Доколкото в НПК не е уреден института на очевидната фактическа грешка противоречието не може да бъде изправено и от самия съд постановил съдебният акт. Съдът се е произнесъл по жалба, с каквато не е бил сезиран – против наказателно постановление № 289/14г. на Община Созопол, както е посочено в диспозитива на решението.

Възражения в този смисъл действително не са наведени с касационната жалба, но съгласно чл.218, ал.2 от АПК, вр. чл.63, ал.1, предл.последно от ЗАНН за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съдът следи и служебно.

По тази причина решението на районния съд следва да се отмени, а делото – да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 и чл.218, ал.2 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 2052/2014г. постановено по АНД №4252/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 289/14г. на Община Созопол.

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: