О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  1913   /13.08.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас,

в закрито заседание, в състав:                                   съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 2129/2018 година

 

            Производството е образувано по искова молба вх. № 8844/06.08.2018 година по описа на АдмС – Бургас от „Стандарт инвест груп“ ЕООД – Несебър с ЕИК 201800812, представлявано от Д.Д. – управител и съдебен адрес ***, против „Дирекция „Инспекция по труда“ ГРАД БУРГАС“ с посочен съдебен адрес ***4.

Правно основание на иска е чл.1 ал.1 ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК. Претенцията на ищеца е за осъждане на посочения като ответник за изплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди – 2640 лева разноски за адвокатски възнаграждения по дела, свързани с обжалване на наказателни постановления, издадени на дружеството; 13 500 лева – „неправомерно удържани“ по изпълнително дело № 170275324/2017 година на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП и лихва върху тази сума в размер на 3 735,37 лева. Претендират се разноски по настоящото дело.

След съпоставка между съдържанието на исковата молба и приложимото процесуално право, съдът приема, че исковата молба е недопустима.

Посоченият ответник - „Дирекция „Инспекция по труда“ ГРАД БУРГАС“ не е субект на правото, съгласно Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с чл. 27 ал.2 от ГПК. Тя не е разпоредител с бюджетни средства, т.е. не притежава процесуална правоспособност да бъде ответник в исков процес. Процесуалната правоспособност на ответника е условие за допустимост на иска – абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на спора по същество, за която съдът следи служебно и при чиято липса исковата молба следва да бъде върната („Българско гражданско процесуално право“ Ж. Сталев и др., Девето издание, 2012 година, лист 149 - 151).

Липсата на процесуална правоспособност у посочената като ответник „Дирекция „Инспекция по труда“ ГРАД БУРГАС“ обуславя недопустимост на исковете, връщане на исковата молба и прекратяване на делото.

Затова, на основание чл. 130 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 8844/06.08.2018 година по описа на АдмС – Бургас от „Стандарт инвест груп“ ЕООД – Несебър с ЕИК 201800812, представлявано от Д.Д. – управител и съдебен адрес ***, против „Дирекция „Инспекция по труда“ ГРАД БУРГАС“ с посочен съдебен адрес ***4.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 2129/2018 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: