ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.10.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер   2129   по    описа    за   2013  година.

 

На именното повикване в  11:32 часа се явиха:

За касатора – Началник сектор „Пътна полиция” в ОДМВР - Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

Ответникът по касация – П.Г.Я., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, ДОКЛАДВА постъпилото по делото становище, вх. № 9025 от 22.10.2013 г. от адвокат Марияна Матеева, пълномощник на П.Г.Я., ответник по касационната жалба, с което заявява, че поради невъзможност да се яви лично в насроченото за днес съдебно заседание, моли същото да се гледа в нейно отсъствие и изразява становище по  същество на спора.

        

         ПРОКУРОР СТОЯНОВА –  Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Съдът ДОКЛАДВА, че с касационната жалба е представено заверено копие от заповед рег. № з-560 от 25.02.2011 г. за оправомощаване на длъжностни лица да издават наказателни постановления по чл.315, ал.1 и 2 от Кодекса на застраховането, подписана от директора на ОД на МВР, комисар М. Димитров.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, от лице със съответната процесуална легитимация и няма пречка за разглеждането й. Моля да се приеме като доказателство по делото представената заповед за оправомощаване. Нямам други искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото, представеното с касационната жалба заверено копие от заповед рег. № з-560 от 25.02.2011 г. за оправомощаване на длъжностни лица да издават наказателни постановления по чл.315, ал.1 и 2 от Кодекса на застраховането подписана от директора на ОД на МВР, комисар Димитров  и като взе предвид становищата на страните за липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателство по делото, представеното с касационната жалба заверено копие от заповед рег. № з-560 от 25.02.2011г. за оправомощаване на длъжностни лица да издават наказателни постановления по чл.315, ал.1 и 2 от Кодекса на застраховането подписана от директора на ОД на МВР, комисар Димитров, находяща се на л.6 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ДАВА ход на устните състезания:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че касационната жалба е основателна и следва да се уважи по мотиви подробно изложени в нея.

Необосновано и незаконосъобразно в мотивите на съда се твърди за наличието на съществено процесуално нарушение, изразяващо се в пропуск в акта за установяване на административното нарушение. Посочено е, че в акта за установяване на административното нарушение, чл.259 от Кодекса за застраховането е изписан без да се посочват алинеи и точки. Съгласно чл.53, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания, наказателно постановление се издава и при допусната нередовност в акта, стига да е безспорно установено извършването на административното нарушение, самоличността на нарушителя и неговата вина.

С оглед представеното доказателство по делото, актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление са издадени от правоимащи лица. 

 

 

         Съдът, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: