ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2085

 

гр.Бургас, 30.08.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, в закрито заседание на тридесети август през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Чавдар Димитров

 

като разгледа докладваното от съдия Димитров адм. д. № 2128 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 145, ал.1 и следващите от АПК във вр. с чл. 53а от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Образувано е по жалба на Карми КММ ООД с ЕИК ***, със съдебен адрес ***, пл. Баба Ганка ***срещу действие по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, с което на осн. чл. 53, ал.1, т.3 и чл. 53а, т.1 от ЗКИР по отношение на поземлен имот с идентификатор 11538.504.8 е вписан като собственик и лицето К.В.К.за площ от 305кв.м., с  посочен документ за собственост – Нотариален акт №126, т.3, рег.№921, дело №680 от 04.06.2002г., издаден от служба по вписванията Несебър, съгласно Уведомление изх. № 24-16318/25.07.2018  год. на Началник СГКК – гр. Бургас.

Жалбата е постъпила в съда без административната преписка, която е била допълнително изискана и приложена служебно по делото.

Видно от така постъпилите материали Уведомление с изх. № 24-16318/25.07.2018 год. на Началник СГКК – гр. Бургас е с адресат Карми КММ ООД. Със същото адресатът е уведомен, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ е постъпило Заявление вх. № 01-272804-19.07.2018 год., подадено от К.В.К.с искане да бъде вписан в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик на недвижим имот с идентификатор 11538.504.8, въз основа на нотариален акт №126, т.3, рег.№921, дело №680 от 04.06.2002г., издаден от служба по вписванията Несебър за площ от 305кв.м.

Адресатът е уведомен, че предвид представените документи, на основание чл. 53, ал.1, т.3 и чл.53а, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на данни в КРНИ на гр. Свети Влас, изразяващо се във:

- вписване като собственик на недвижим имот с идентификатор 11538.504.8 лицето К.В.К.с документ - нотариален акт №126, т.3, рег.№921, дело №680 от 04.06.2002г., издаден от служба по вписванията Несебър.

За посоченото изменение, съгласно приложимата в случая разпоредба на чл. 53а (нов, ДВ, бр. 49/2014 г.) от ЗКИР, не се издава заповед, като за измененията от типа на процесното се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им -  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР.

Това съобщение е извършено с процесното уведомление /Уведомление изх. № 24-16318/25.07.2018 год. на Началник СГКК – гр. Бургас/, което е получено от жалбоподателя на 03.08.2018 г.. С изпращането на това уведомление началникът на СГКК Бургас е изпълнил задължението си по  чл. 53, ал.3 от ЗКИР. Получаването на уведомлението стартира течението на срока за оспорване на изменението на кадастралния регистър. /В този см. Определение № 2055 от 25.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 1774/2015 г., II о., докладчик съдията Г. С./.

Съдът, след като се запозна с гореизложеното, намира така направеното оспорване срещу действието по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас за недопустимо.Мотивите за това са следните:

Съдебният състав е запознат с Определение № 2055 от 25.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 1774/2015 г., II о., докладчик съдията Г. С./, но не възприема становището му. Настоящият съдебен състав счита, че предвиденото да бъде извършено допълване/изменение на ЗКИР въз основа наличието на формалните предпоставки на разпоредбата на чл.53а само по себе си не подлежи на оспорване. До този извод ни води именно разпоредбата на чл.53а, ал.1 ЗКИР, която въвежда изключение от правилото, че измененията в КК и КР се извършват въз основа на Заповед на началника на СГКК. Не би имало смисъл от това изключение, ако макар и без заповед, резултатът от извършеното действие би подлежал на оспорване сам по себеси.

Според настоящия съдебен състав смисълът на закона е не да наруши правото на защита на първия по време вписан в КР собственик, напротив (той продължава да присъства в КР), а да отрази едно право на трето лице, основано на формални доказателства с материална доказателствена сила, валидна или спрямо всички (в някои от хипотезите на чл.53а ЗКИР), или поне спрямо останалите вписани в КР лица, които доказателства органът не притежава правна възможност да не зачете.

Именно затова наличието на отразяване на втори собственик за част от имота законодателят умишлено не е предвидил да подлежи на оспорване. Подобно оспорване не може да разреши очевидносъществуващата колизия между двете вписвания в кадастралният регистър – това, че жалбоподателят е собственик на целия недвижим имот и другото, че Коста Кичев е собственик на 305 кв.м. от същият.

В този случай редът и способите за защита на твърдящите да са пострадали от посоченото действие лица е или посредством способите за отстраняване на явна фактическа грешка – чл.53б ЗКИР и непълнота или грешка - чл.54 ЗКИР (в случай, че претенцията е за неточно или непълно отразяване от страна на органа на правата на третото лице при пренасянето им от първоизточника по чл.53а ЗКИР), или посредством провеждането на спорно производство срещу третото лице по гражданскоправен ред пред общите съдилища на страната.

В конкретния случай, тези две отразявания, (щом се оспорват от един от собствениците), единствено сочат за наличието на спор за материално право между тях, като единствен ред за отсраняването му е по гражданскоправен път пред общите съдилища на страната. В случай че подобен спор е проведен и той има задължителен за страните характер, отразяването може да бъде оспорено единствено и само в хипотезите на чл.53б и чл.54 ЗКИР.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав счита, че извършеното изменение в кадастралните регистри без издаване на заповед не подлежи на оспорване, поради липсата на правен интерес у жалбоподателя извън случаите на чл.53б и чл.54 ЗКИР, а при наличието на гражданскоправен спор същият следва да бъде решен по исков ред пред общите съдилища.

Само за пълнота настоящият съдебен състав намира за необходимо да отбележи и това, че не подлежи на самостоятелно обжалване и уведомлението, с което жалбоподателят е информиран за извършеното изменение. Една от абсолютните процесуални предпоставки за допустимост на съдебно-административното производство е наличието на подлежащ на оспорване акт. Административният акт представлява властническо волеизявление на административен или на друг овластен за това орган или организация, което едностранно предизвиква пораждане, изменяне или прекратяване на права и задължения на отделни граждани или организации. Писмо изх. № 24-16318/25.07.2018 год.  на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, с което жалбоподателят е уведомен, че е извършено изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти за процесния поземлен имот е изготвено на основание чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, съгласно който за измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им. Писмото не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК и с оглед на това не е от категорията актове, които подлежат на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от АПК. Същото има уведомителен характер по отношение на жалбоподателя за наличието на извършено изменение в кадастралния регистър във връзка с постъпило заявление от едно трето лице, като в тази връзка следва да се има предвид, че вписването в кадастралния регистър на съответните данни няма конститутивно действие - с него не възникват и не се погасяват вещни права по отношение на вписаните лица, а има само декларативно действие по отношение на трети лица. Уведомлението за извършеното изменение в кадастралния регистър не създава задължения за адресата му, не го засяга неблагоприятно и не ограничава негови законни права, свободи или интереси.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с доводите на жалбоподателя и доказателствата по делото, намира, че подадената жалба е недопустима, поради липса на подлежащ на оспорване акт, както и поради липсата на правен интерес от оспорване на самото допълване на КР, и на основание чл. 159, т.1 и т.4 от АПК същата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство да се прекрати,

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 1 и т.4 от АПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Карми КММ ООД с ЕИК ***, със съдебен адрес ***, пл. Баба Ганка ***срещу действие по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, с което на осн. чл. 53, ал.1, т.3 и чл. 53а, т.1 от ЗКИР по отношение на поземлен имот с идентификатор 11538.504.8 е вписан като собственик и лицето К.В.К.за площ от 305кв.м., с  посочен документ за собственост – Нотариален акт №126, т.3, рег.№921, дело №680 от 04.06.2002г., издаден от служба по вписванията Несебър, съгласно Уведомление изх. № 24-16318/25.07.2018  год. на Началник СГКК – гр. Бургас, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2128/2018г. по описа на

Административен съд- Бургас, трети състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от

съобщаването му пред ВАС.

 

СЪДИЯ: