ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2128 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

За жалбоподателя „Атлия-Акротирия” ЕООД, нередовно призован, призовката е връчена на 04.03.2015г. чрез адвокат Г. И. За жалбоподателя се явява адвокат М., надлежно упълномощен с представено пълномощно на л.189.

АДВОКАТ М. – Не правя възражение за нередовното призоваване на доверителя ми. Моля да се даде ход на делото.

 

За ответника - началник на Регионален отдел за НСК Бургас, редовно призован, чрез ст.юрисконсулт А. на 26.2.2015г. Представлява се от юрисконсулт А. – представя пълномощно и удостоверение за правоспособност и юрисконсулт А., представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – След като от процесуалния представител на жалбоподателя не се прави възражение по редовността на призоваването считам, че следва да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

 

Съдът като съобрази изричното становище на представителя на жалбоподателя намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Атлия-Акротирия” ЕООД против мълчалив отказ на началника на РОНСК Бургас за издаване на акт за разрешаване на строителство по чл. 224, ал.4 от ЗУТ.

 

Съдът указва на страните, че съгласно чл. 170, ал.1 от АПК административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. А в настоящия случай е приложима ал.2, тъй като се оспорва отказ за издаване на административен акт, поради което оспорващия трябва да установи, че са били налице условията за издаването му, т.е. в тежест на жалбоподателя е да установи, че са били налице условията за издаване на искания акт.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. След определението на ВАС, с което са дадени задължителни указания, то производството е допустимо. Спори се само до наличието на предпоставките за издаване на тази заповед.

Извън предпоставките за издаване на оспорената заповед, посочили сме в жалбата, че издаването на заповедта е с правно основание чл. 224, ал.7 от ЗУТ, като моля съда да съобрази, че в самата заповед липсват указания към участника в строителството за предприемане на действия за отстраняване на нередовностите. Заповедта не съдържа реквизит за отстраняването им.

В този смисъл поддържаме логиката, че след отмяната и на последвалата заповед за премахването на строежа, издадени на една по-късна дата, на практика се съдържат мотивите, че са отпаднали предпоставките по чл. 224, ал.2 от ЗУТ и считаме, че административния орган е бездействал.

Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада по делото. Запознат съм с представената от административния орган преписка. Считам, че е в цялост. Моля да се приеме. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата, като неоснователна.

Въпреки указанията на ВАС аз имам възражения за допустимостта на така подадената жалба. Оспорвам и допустимостта на жалбата.

Първо: Считам, че подадена жалбата от „Атлия-Акротирия” ЕООД е процесуално недопустима като просрочена, тъй като дори и да приемем че началника на РОНСК е следвало да издаде заповед за продължаване на строителството по чл.224, ал.4 от ЗУТ, то същия не е направил това по сроковете в ЗУТ и АПК. Началникът на РОНСК Бургас е следвало да се произнесе по жалба на дружество„Атлия” ООД, което е подало до органа за изпълнение заявление, относно указания дадени от зам.началника на ДНСК във връзка с дадени указания от Министъра на инвестиционното проектиране и същия е следвало методическото указание, което е постъпило в Регионалния отдел на 28.07.2014г. Това е датата, на която разпореждането на ДНСК, във връзка с методическите указания за продължаване на строителството са постъпили в Регионалния отдел. От тази датата тече 7-дневния срок по чл.57, ал.4 от АПК. Началникът не е направил такова произнасяне, след който срок почва да тече 14-дневен срок по чл.215 от ЗУТ, по така наречения от ВАС индивидуален акт. Като не е уважил мълчаливия отказ на РОНСК, този мълчалив отказ е влязъл в сила след жалбата. Жалбата е подадена през м.октомври 2014г., поради което същата се явява просрочена и като такава е процесуално недопустима.

Второ: Другото възражение за недопустимост на жалбата е, че дружеството „Атлия-Акротирия” ЕООД няма правен интерес да обжалва този мълчалив отказа на РОНСК, тъй като заповедта от 06.06.2012г., с която е спряно строителството на строеж „Двуетажна къща” е влязла в сила и адресат на тази заповед е ЕООД „Атлия”, в качеството му на извършител на незаконното строителството, т.е. на „Атлия-Акротирия” ЕООД не се засягат никакви права и интереси и то не може да брани чужди права.

По изложеното в жалбата относно направената апортна вноска и основаване на качеството възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ. Това е неоснователно, тъй като със сила на пресъдено нещо е установено, че тази апортна вноска, представлява двуетажна сграда от 61 кв.м., но както казахме, със сила на присъдено нещо е установено, че тази сграда е изцяло премахната и в настоящия момент съществува друга сграда, която представлява двуетажна къща, стоменобетонова площадка и нейната застроена площ е 80 кв.м., а никой не може да прехвърля права повече от които има и няма доказателства, че жалбоподателя е собственик на строежа на двуетажна къща.

В чл. 161 от ЗУТ е казано, че възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството. По административната преписка не се съдържат данни, както и жалбоподателя не представя документ за собственост на земята, а имота е собственост на община Несебър. Това дружество не е посочено като собственик, че да има право да строи по собствена инициатива и по тези причини жалбата е недопустима. По същество оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Присъединявам се към казаното от юрисконсулт А.. Също считам жалбата за недопустима и моля да прекратите образуваното съдебно производство.

Считам жалбата, въпреки определението на ВАС, за недопустима и на още едно основание.

Неправилно, в страница 2 от определението на ВАС е посочено, че заповедта на началника е издадено на осн. чл. 224, ал.1 от ЗУТ (при издадена заповед). Видно от заповедта, тя е издадена на осн. чл.224, ал.7 от ЗУТ. В хипотезата на чл. 224 се съдържат две абсолютно самостоятелни и различни по смисъл хипотези. Понастоящем ал.7 е отменена и не е заменена с ал.5. Чл. 224 от ЗУТ очертава две напълно различни производства - ал.1 предвижда със заповедта да бъдат указани задължителни условия, които следва извършителя на строежа да изпълни, за да може именно след отстраняване на причините довели до спиране на строителството, началника на съответната РОНСК да издаде заповед за продължаване на строителството. Това е залегнало в ал.5 на чл. 224 на ЗУТ, към момента на издаване на заповедта на началника на РОНСК, в която безспорно е записано, че началника на РОНСК разрешава строителството спрямо ал.1 на чл. 224. В случая началника не е имал правомощия, няма правна възможност да се произнесе и да разреши строителство в хипотеза на заповед на спиране на строителство по ал.7, поради което твърдим, че няма мълчалив отказ. На осн. чл.159, ал.1, т.1 от АПК считам, че следва да бъде прекратено производството.

АДВОКАТ М. – Считам, че ВАС, произнасяйки се по обжалването с частна жалба, е обсъдил с определението си и е взел всички процесуални предпоставки по спора по същество. В този смисъл указания за допустимост, наличие на годен административен акт за оспорване, вкл. и дадена правна квалификация са задължителни. Не е важно за квалификацията какъв е строежът, важно е съдът да даде точната квалификация на акта, който се оспорва.

Има едно разминаване на факти по повод възраженията за допустимостта. На 05.09.2014г. „Атлия” ООД е входирало молба за разрешаване на строителство и е цитирана от ВАС, тя се пропуска от колегите. След становището на министъра се входира нова, на 05.09.2014г., и има предходна – с отказа. Производството е прекратено, но след това има открита нова процедура – с молба № ОН-270-04-217 от 05.09.2014г.

Вторият довод касае правоприемството, във връзка с апротната вноска в този спор, апортна вноска и гражданскоправни претенции. Има апортна вноска – твърдяна е от жалбоподателя, тя е доказана с приложения в жалбата и се установява от ЕИК и регистрацията в търговския регистър. Считам, че е налице правоприемство в качеството на собственик на строежа. Това са отговорите, ако прецени уважаемия съд, ще представя и едно становище в писмен вид.

Има едно обстоятелство, което е новонастъпило, това е разрешение, заповед № 38 от м.февруари 2015г. по чл.154, но ако спора ще бъде висящ, ще ви моля да ми дадете възможност да се мотивирам писмено. Ние считаме, че при направеното искане от 05.09.2014г. са били налице материалноправните предпоставки за издаване на поисканото разрешение.

Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Имам да приложа писмени доказателства. Прилагам геодезическо заснемане на процесния строеж от 2012г. Това е за периода, през който административния орган е направил проверка на строежа и е установил, че е 61 кв.м. и на негово място е изграден друг строеж. Представям скица от 2005г., която показва и размерите към 2005г. и скица на поземления имот с идентификационен номер, по отношение на собствеността на имота, че е общинска собственост.

Други доказателства няма да соча

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да приемете представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Ще представя писмено становище, в което подробно съм изложила съображенията за недопустимост на производството.

АДВОКАТ М. – Във връзка с представените доказателства считам, че те са извън предмета на спора и в този смисъл са неотносими. Касаят собствеността на терена, а доколкото виждам от геодезическата снимка не е ясно от кого изхожда.

Ние не твърдим, че сме собственици на терена. Доказателствата са от преди издаването на заповедта.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с преписката по делото и в днешното съдебно заседание документи, като доказателства, а по отношение на тяхната относимост ще бъде правена преценка с окончателния съдебен акт.

 

АДВОКАТ М. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

  

С оглед изразеното становище от процесуалните представителите на страните, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М. – Моля да постановите решение, с което да отмените твърдяния от нас за незаконосъобразен отказ и да задължите административния орган да издаде разрешение за продължаване на строителството. Ще представя писмени бележки. Моля да бъдат присъдени разноски за жалбоподателя. Не представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да отхвърлите подадената от „Атлия-Акротирия” ЕООД жалба срещу мълчалив отказа на РОНСК да издаде заповед за продължаване на строителството по реда на чл. 224, ал.4 от ЗУТ по съображения, които подробно съм изложила в писмени бележки, които представям.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Присъединявам се към казаното от юрисконсулт А.. Също ще помоля да ми предоставите възможност да представя писмено становище за неоснователността на жалбата и моля да приемете такова относно оспорването. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Не представям списък на разноските.

 

Съдът на основание чл.149, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 20.03.2015година.

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: