Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

   1801                  /19.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

 

при секретар С. Х.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 2127/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава дванадесета от АПК.

Образувано е по касационна жалба от А.Г.Б. с ЕГН ********** *** против решение № 120/10.07.2018 година по н.а.х.д. № 192/2018 година на  Районен съд – Царево (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 20-20/31.05.2018 година на началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море“ в ИАРА (НП).

С НП, на Б., за нарушение на чл.17 ал.1 т.1 във връзка с § 1 т.28 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), на основание чл. 56 ал.1 от ЗРА, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева. В полза на държавата са отнети 9 (девет) килограма бяла пясъчна мида – върната във водата, една лодка и един извънбордов двигател „Mercury“. С НП на Б. е определено да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в общ размер на 45 лева.

Касаторът, чрез процесуален представител, изразява недоволство от решението. Според него, РС неоснователно е приел, че нарушението е доказано, тъй като риболов не е извършван. Откритото количество миди у нарушителя не съставлява “стопански риболов”. Отделно се изтъква, че постановеното отнемане на лодка и двигател е незаконосъобразно предвид липсата на доказателства за съпоставимост между тяхната стойности и предмета на нарушението.

Иска се отмяна на решението на РС и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от съответна надлежна страна.

С НП, А.Б. е наказан за това, че на 08.12.2017 година в лимана на пристанище Приморско, около 16:30 часа, с моторна лодка с номер Пр 699 и облечен в неопрен, е извършвал стопански улов (9,050 кг) на пясъчна мида  (Donax trunculus L.1758) от семейство Donacidae, без да притежава разрешение за стопански риболов.

РС е потвърдил изцяло НП, като е приел, че нарушението е доказано. 

Настоящият касационен състав приема следното.

РС е събрал относимите доказателства, обсъдил ги е като цяло и поотделно, и ги е съпоставил с тезата на наказания. Изложени са мотиви, защо не се приемат доводите в жалбата на А.Б..

Неоснователни са възраженията на касатора, че не е извършвал улов, а откритите миди не са “стопански” улов, поради което не следва да бъде наказван.

Съгласно чл. 56 ал.1 от ЗРА, който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.

“Стопански риболов”, според § 1 т.28 от ДР на ЗРА, е дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход, независимо от това, дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно. За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов, извършван с уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1, и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24, ал. 3 количества.

Нормата на чл. 24 ал.3 от ЗРА предвижда, че след еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

В случая, Б. е наблюдаван през продължителен период от време, като при излизане на брега в лодката му е установено количество миди (9,050 кг) – пресипано пред очевидец от рибарска касетка в мрежеста торба (гаца) и поставено във водата за съхранение. Това количество значително надхвърля максимално допустимото за улов по чл. 24 ал.3 от ЗРА (лист 103 от н.а.х.д. № 192/2018 година). затова, напълно законосъобразно РС е приел, че Б. е извършвал “стопански” улов по § 1 т.28 от ДР на ЗРА без съответното разрешение.

Тезата на жалбоподателя, че всъщност е тренирал, като в рамките на тренировката си е намерил под водата мрежа с миди, е защитна теза, неподкрепена с доказателства, която основателно не е възприета от РС.

Съгласно чл. 90 ал.1 от ЗРА, в случаите по чл. 56, 62, 64, 65, чл. 66, ал. 4 и 5, чл. 67, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 73 - 77, 81, 82, 82а, 82в, 85, 85а и 86 рибата и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се отнемат в полза на държавата.

Според разпоредбата на чл. 20 ал.1 от ЗАНН, наред с предвидените в чл. 13 административни наказания наказващият орган постановява отнемане в полза на държавата на вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на умишлено административно нарушение, ако това е предвидено в съответния закон или указ. Текстът на чл. 20 ал.4 от ЗАНН, обаче, поставя условие за отнемането - отнемане не се допуска, когато стойността на вещите явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение, освен ако в съответния закон или указ е предвидено друго.

В ЗРА не е предвидено отнемането да се извършва, без оглед на съответствието на стойността на вещите с тежестта на административното нарушение. В производството пред РС не е било изследвано съответствието, изисквано по чл. 20 ал.4 от ЗАНН. В тази си част решението е необосновано и следва да бъде отменено, а производството върнато за ново разглеждане от друг състав на РС. При новото разглеждане на законосъобразността на тази част от НП, РС следва да извърши съпоставка между стойността на отнетите вещи и тежестта на нарушението.

По изложените съображения, на основание чл.221 ал.2 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН,  съдът,

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 120/10.07.2018 година по н.а.х.д. № 192/2018 година на  Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 20-20/31.05.2018 година на началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море“ в Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури В ЧАСТТА, в която е постановено отнемане на лодка № Пр 699 и извънбордов двигател „Mercury“.

и

ВРЪЩА делото – само в тази част – за разглеждане от друг състав на РС – Царево при съблюдаване на указанията, дадени с настоящото решение.

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/10.07.2018 година по н.а.х.д. № 192/2018 година на  Районен съд – Царево – останалата му част.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: