ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2126 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  кмет на община Елхово, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на управляващия орган на оперативна програма „регионално развитие“ 2007-2013 г. и оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г. редовно призован, не се явява и не се представлява. Постъпило е писмено становище с вх.№ 11628/23.10.2018г., с което ответникът е изразил желание ход на делото да бъде даден, изложени са мотиви по съществото на спора.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от кмета на община Елхово против решение № РД-02-36-776 от 12.07.2018 г. за установяване на нередност на зам.министър на МРРБ и ръководител на УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г. на ръководителя на УО на ОПРР, с което решение на община Елхово е определена финансова корекция за нарушения по Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ за повишаване на енергийната ефективност на „жилищна сграда с административен адрес гр. Елхово, ул.“13-ти март“ № 11, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Договор за предоставяне на БФП с № BG16RFOP001-2.001-0147-C0-S-08 (160-01) от 23.10.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Елхово-13“ на стойност 307808,20 лева без ДДС, сключен следствие на проведената обществена поръчка с горепосочения предмет.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описана лист 2 и 3 от делото, както и доказателствата, приложени към жалбата  съгласно описа на лист 15 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: