ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2126 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.А., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Я., редовно упълномощен  от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Х.А., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

Явяват се свидетелите И.В.Г. и С.Й.С., редовно призовани.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 64 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам компетентно и вярно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

АДВОКАТ Я.: От какво е изградена  подпорната стена под балкона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Подпорната стена под блока е изградена от тухли. Измазана е, но се вижда, че е изградена от тухли.

АДВОКАТ Я.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на явилите се свидетели и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

И.В.Г. – 39 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. Работи като детска учителка в  детско заведение.

 С.Й.С. – 65 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, пенсионер.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Г. и ОТСТРАНИ от залата свидетеля С.С..

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Какво Ви е известно за извършеното строителство под пространствата на адрес ж.к „Меден Рудник” бл.402, вх. 4?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Аз живея в *** и съм домоуправител на входа. От източна страна е отстранено вече, никак не изглежда обекта, а от западна страна си стои така, както е от години. Под площадката  е обособено като помещение. От 1994-1995 г. е така. Заграждането от източната страна е от около 10 години така и е премахнато от около преди месец.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Кой ползва така извършения магазин?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Собственикът на апартамент на *** ползва магазина. Знам че това е към апартамента им. Д.А. е собственик на този апартамент и знам, че този магазин и помещенията са негови. Д. ползва това помещение, което е от западната страна под площадката на стълбите От източната страна, което вече го няма, не е негово, по принцип той не го ползваше. Аз го ползвах преди. От източната страна помещението го построи баща ми. Аз го ползвах след това. И преди месец аз го премахнах.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

АДВОКАТ Я.: Нямам въпроси към свидетелката Г..

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката Г., която напусна залата.

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С..

СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Живея в *** от 1990 г. На първия етаж западната тераса Д. направи малко магазинче. Над 15 години е според мен минало от тогава. Освен неговата тераса около метър има издадена друга тераса с винкели, с ламарина. Към тази площадка има стълба от тротоара с парапет, а отдолу е зазидано под  тази площадка със зидария и метална врата. И това помещение, което се образува отдолу, си го ползва Д., откакто е направен магазинът от западната страна.

По източната тераса помещение обособи бащата на И.. Малко по-късно от Д. го направи и после тяхното семейство го ползва. Може би преди десетина дни вече е премахнато това, което е от източната страна. Зидарията в самото начало на делото се премахна, сега вече и винкелът се премахна.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля С..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Я.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и неправилна по съображения, които съм изложил в жалбата.

Моля да имате предвид, че тухленият зид по източната тераса на доверителя ми не е изграден от него, а от друго лице и понастоящем е съборено от лицата, които са го изградили.

Моля да се произнесете в този смисъл.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата в частта относно извършеното застрояване по западната фасада. Считам същата за правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: