ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2126 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.А., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Я., редовно упълномощен  от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Х.А., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателствените искания, които сме направили.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

По отношение на експертизата, искам да поставя два допълнителни въпроса. Първият е: Извършените строително-монтажни работи в съответствие ли са с предвижданията на съответния подробен устройствен план? Вторият въпрос е: Попада ли в обхвата на одобрения инвестиционен проект и разрешението за строеж за изграждане на магазин на терасата на апартамента?

Имам и друго доказателствено искане. Моля да допуснете до разпит двама свидетели в режим на призоваване, с които ще установяваме от кого е изпълнен и кога е изпълнен строежът. Това са лицата И.В.Г. *** и С.Й.С. ***.

Моля да приемете в днешно съдебно заседание конструктивно становище към одобрен проект във връзка с преустройство на терасата; цветна извадка от действащия ПУП; заповед за одобряване на актуализацията на застроителния и регулационен план и кадастралния план; виза за проектиране и снимков материал.

АДВОКАТ Я.: Ще моля представените документи, освен заповедта, да не бъдат приемани като доказателства, а само за сведение на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверен препис от Заповед № 844/24.07.1987 г., подписана от Председател на Общински народен съвет Бургас и заверени преписи от виза за проектиране № 59/24.01.1993 г. Намира, че не следва да приема като доказателство по делото представената извадка от ПУП, тъй като същата във вида, в който е представена, няма характеристиките на писмено доказателство по смисъла на закона. По същите съображения не следва да бъдат приети като доказателства по делото и 7 броя ксерокопия на снимки.

Намира за основателно искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в жалбата на л. 4 от делото. Вещото лице следва да даде отговор и на въпросите, поставени от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание.

Следва да бъде уважено и искането за събиране на гласни доказателства, направено от пълномощника на ответника.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответника заверени преписи от Заповед №844/24.07.1987 г., подписана от Председател на Общински народен съвет Бургас и виза за проектиране № 59/24.01.1993 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата И.В.Г. и С.Й.С., които да се призоват на посочените от пълномощника на ответника адреси.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя на л. 4 от делото и тези, формулирани от пълномощника на ответника в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, от които 200 лева да се внесат от за жалбоподателя и 200 лева – от ответник в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

УКАЗВА на страните, че могат да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора, като при искане за събиране на гласни доказателства, същото следва да бъде направено своевременно с писмена молба с оглед процесуална икономия.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.06.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призоват свидетелите и вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: